Title: Návrh a realizace činností pro mladší školní věk vhodných k osvojení základů první pomoci
Other Titles: Recommended Activities and Their Implementation Necessary for Tender Age School Children to Grasp the Basics of First Aid
Authors: Třešňáková, Lenka
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27073
Keywords: první pomoc;výuka;mladší školní věk;realizace
Keywords in different language: first aid;education;primary school age;survey;set of activities
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací činností vhodných k osvojení základů první pomoci u žáků mladšího školního věku. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné první pomoci. Vysvětluje a popisuje důležité pojmy a oblasti, kterými se první pomoc zabývá. Praktická část obsahuje metodiku práce, v které jsou popsány všechny kroky, které budou nutné k následnému návrhu a realizaci činností vhodných k osvojení základů první pomoci. Prvním krokem je sestavení dotazníkového šetření pro studenty dorostového věku, který zjišťuje výuku PP na ZŠ, kterou dotazovaní žáci absolvovali. Z jejich odpovědí je vytvořen zásobník činností pro vyučovací předměty prvního stupně základní školy, které pokrývají různé oblasti první pomoci. Tento zásobník je následně realizován na prvním stupni základní školy a zhodnocen
Abstract in different language: This thesis deals with proposal and implementation of activities suitable for acquiring of first aid basics in primary school children. It consists of two main sections, theoretical and practical one. The theoretical part is focused on first aid as such. It explains and describes important concepts, terminology and areas of first aid. The practical part contains methodology of work including description of the whole procedure necessary for the following proposal and implementation activities appropriate for acquiring of the basics of first aid. The initial step is to create a survey for students of adolescent age which detects quality of first aid education at primary schools the surveyed students have finished. Their responses serve as a resource for creation of a specific set of activities applicable in subjects at primary schools that cover various areas of first aid. The set of activities is then implemented in primary schools and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2 - Lenka Tresnakovadef.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
Tresnakova L..pdfPrůběh obhajoby práce49,53 kBAdobe PDFView/Open
Tresnakova L. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,12 kBAdobe PDFView/Open
Tresnakova L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce167,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.