Title: Motoricko - funkční příprava hrou pro děti atletické přípravky v předškolním věku
Other Titles: Motoric - functional preparation game for kids athletic preparations preschoolers
Authors: Scheinherrová, Kateřina
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27093
Keywords: atletická přípravka;motoricko-funkční příprava;průpravná cvičení;motorické schopnosti
Keywords in different language: athletic prep;motor-functional training;training exercises;motor skills
Abstract: Nedostatky ve sportovní přípravě atletické přípravky mě vedly k této vytvoření diplomové práce. V teoretické části práce nalezneme charakteristiku atletiky, předškolní a mladší školní věk dětí, část odborného textu je zaměřena na věkové a vývojové zákonitosti, motoricko-funkční přípravu, sportovní přípravu dětí a na rozdělení pohybových schopností. Praktická část je věnována cvičení motoricko-funkční přípravě. Kapitola je rozdělena na jednotlivé průpravy - odrazová a doskoková průprava, rozvoj silové obratnosti, rovnováhová průprava, pohyblivostní průprava, zpevňovací průprava, akrobatická/rotační průprava, rozvoj reaktibility, rytmická průprava. Jednotlivá průpravná cvičení jsou popsána, doplněna fotografiemi. A v příloze diplomové práce nalezneme videoprogram
Abstract in different language: Deficiencies in sports athletic training preparations led me to create this thesis. In the theoretical part we find the characteristics of athletics, preschool and school age children, part of a scientific text focuses on the age and developmental patterns, motor-functional training, sports training for children and the division of physical abilities. The practical part is devoted to exercise motor-functional training. The chapter is divided into individual training - rebound and landing training, development agility, power, balance training, pohyblivostní training, strengthening training, acrobatic / rotational training, development reactibility, rhythmic grounding. Individual training exercises are described, accompanied by photographs. Annex A thesis can be found video program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bc. Katerina Scheinherrova.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce145,51 kBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce159,22 kBAdobe PDFView/Open
Scheinherrova K..pdfPrůběh obhajoby práce50,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27093

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.