Title: Celá čísla v učivu matematiky na ZŠ a problémy s nimi
Other Titles: Integers in Mathematics curriculum in primary school and integers-related problems
Authors: Dimová, Dana
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27919
Keywords: celá čísla;sčítání;odčítání;násobení;dělení
Keywords in different language: integers;addition;subtraction;multiplication;division
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výukou celých čísel v hodinách matematiky na základní škole a problémy s nimi. Teoretická část obsahuje historické souvislosti týkající se záporných čísel, celá čísla v jednotlivých ročnících, absolutní hodnotu, porovnávání celých čísel a operace s celými čísly. V praktické části jsou připraveny náměty aktivit do hodin v podobě pracovních listů. Jsou roztříděny podle činností, které jsou v nich procvičovány, jako například: zápis a porovnávání celých čísel, opačná čísla, operace s celými čísly, ale také složitější úlohy. Pracovní listy jsou doplněny vysvětlením, potřebnými pomůckami, popřípadě různými poznámkami a postřehy z realizace. Mají představovat zábavnější formu procvičování učiva celých čísel. V závěrečné části je vytvořen návrh písemné práce pro ověření znalostí. Tento návrh byl využit, proto je zde také zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with teaching integers in Mathematics on primary school and with obstacles connected with this matter. The theoretical part deals with historical context concerning negative numbers, integers in particular years, absolute value, comparison of integer numbers and operations with integers. The practical part contains themes of activities in the form of worksheets. The worksheets are sorted according to the activities, which are being practiced. For instance: writing and comparing of integers, opposite numbers, operations with integers but also some more difficult tasks. The worksheets are completed with explanations, needed tools, perhaps filled with different kinds of notes or observations from the realization. It should represent a more enjoyable form of practicing the integers in Mathematics. In the final part there is a suggestion of a written test, which should examine the student's knowledge on this matter. This test has already been tested, therefore the evaluation is attached as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-cela-cisla_Dimova_2017.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_dimovaf.pdfPosudek vedoucího práce187,05 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Dimova.pdfPosudek oponenta práce43,59 kBAdobe PDFView/Open
Dimova protokol497.pdfPrůběh obhajoby práce335,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.