Title: Elektromagnetický systém pro polohování magnetických těles
Other Titles: Electromagnetic positioning system for magnetic bodies
Authors: Kuthan, Jiří
Advisor: Mach František, Ing. Ph.D.
Referee: Smetana Milan, Doc. Ing. PhD.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27945
Keywords: polohování magnetických těles;miniaturní robot;aktuátor;permanentní magnet;simulace;agros2d;microfactory
Keywords in different language: positioning of magnetic bodies;miniature robots;actuator;permanent magnet;simulation;agros2d;microfactory
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá elektromagnetickým systémem pro polohování magnetických těles. Systém sestává z miniaturních robotů tvořených permanentním magnetem a aktuátorem tvořeným soustavou planárních cívek. Toto téma je velmi aktuální a jeho rozvoj by mohl přinést značný pokrok, urychlení a hlavně miniaturizaci výrobních a zpracovatelských systémů. Vlastní práce je rozdělena do pěti částí. První část práce je zaměřena na definici základních pojmů, motivaci práce a zhodnocení současného stavu poznání. Druhá část je zaměřena na samotný návrh aktuátoru a robota s využitím matematického modelování a simulací. Třetí část práce je zaměřena na stavbu experimentálních zařízení nazvaných MagSnail a MagStriver, na kterých bylo provedeno komplexní experimentální měření. Čtvrtá část práce se zabývá možným komerčním využitím těchto systémů a poslední část práce je zaměřena na shrnutí dosažených výsledků a nastínění směrů možného pokračování práce.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis deals with the electromagnetic system for positioning of magnetic bodies. The system consists of miniature robots created by permanent magnets, and an actuator created by the system of planar coils. This topic is very contemporary and its development may bring considerable progress, accelerate, and mainly provide the further miniaturization of manufacturing and processing systems. The thesis itself is divided into five parts. The first part of the thesis focuses on the definition of basic concepts, motivation of the work and evaluation of the current state of knowledge. The second part is focused on the design of the actuator and robot with the use of mathematics modeling and simulation. The third part deals with the construction of experimental devices called MagSnail and MagStriver on which the complex experimental measuring was conducted. The fourth part of the work is aimed at the possible commercial use of these systems and the last part is focused on the summary of achieved results and the outline of further directions for development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuthan_Jiri_Elektromagneticky_system_pro_polohovani_magnetickych_teles.pdfPlný text práce35,63 MBAdobe PDFView/Open
070901_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,25 kBAdobe PDFView/Open
Kuthan_op.jpgPosudek oponenta práce229,86 kBJPEGView/Open
070901_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce231,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.