Title: Analýza a řízení rizik v organizaci
Other Titles: Analysis and risk management in the organization
Authors: Kasl, Jan
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28314
Keywords: analýza rizik;řízení rizik;identifikace rizik;hodnocení rizik;ošetření rizik;registr rizik
Keywords in different language: risk analysis;risk management;risk identification;risk evaluation;risk treatment;risk register
Abstract: Tématem této práce je analýza a řízení rizik ve společnosti Rosso Steel, a.s. Toto téma bylo vybráno z důvodu vzrůstajícího zájmu firem o tuto problematiku. První tři kapitoly se zabývají teoretickými základy analýzy a řízení rizik. Zbylých pět kapitol je věnováno praktické části, která byla provedena ve vybrané firmě. Nejprve je uvedena charakteristika společnosti včetně její strategie. Následně je provedena analýza vnitřního i vnějšího prostředí prostřednictvím SWOT analýzy. Pomocí této analýzy jsou následně identifikována rizika. K posouzení významnosti těchto rizik bylo použito semikvantitativní hodnocení, které bylo provedeno na základě expertních odhadů. V závěrečné kapitole byla navržena opatření na ošetření rizik. Zjištěné poznatky a návrhy jsou shrnuty v registru rizik, který tvoří hlavní výstup této práce. Tento dokument může společnost i nadále využít pro efektivnější řízení rizik.
Abstract in different language: The topic of this work is analysis and risk management in company Rosso Steel a.s. This topic has been chosen because of increasing interest in these matters. First three chapters deal with the theoretical basics of risk analysis and management. Remaining five chapters are devoted to a practical part which was made in the chosen company. First of all, characteristics of the company are introduced, including its strategy. Consequently, the analysis of the internal and external environment is made using a SWOT analysis. Then the risks identification is performed using this analysis. To evaluate the relevancy of these risks, semiquantitative evaluation based on expert estimates was used. The last chapter is devoted to the risk treatment. The gained knowledge and suggestions are summarized in the risk register which makes the main output of this work. The company can use this document for more effective risk management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kasl_Jan_K15N0014P_Analyza_a_rizeni_rizik_v_organizaci.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kasl_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kasl_OP.PDFPosudek oponenta práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kasl.PDFPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.