Title: Donští kozáci a Chodové - podobné a odlišné (s nastíněním možností využití v pedagogické praxi)
Other Titles: Cossacks of the Don and the Chod people - similarities and differences (with outline of possible usage in pedagogical practice)
Authors: Kovačová, Kristýna
Advisor: Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28431
Keywords: donští kozáci;kozácká vojska;donský dialekt;tradice;zvyky;národní kroj;chodové;chodské nářečí;chodský lidový kroj;praktické listy
Keywords in different language: the language of don cossacks;primary schools;russian language;historical facts;traditions;czech borderlands
Abstract: Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. Zabývá se historickými fakty, která se týkají Donských kozáků. V práci jsou popisovány kozácké tradice, pozoronost je věnována osidlovaným místům, tradičnímu národnímu kozáckému kroji a kuchyni. Z těchto samých hledisek jsou popisováni také Chodové, kteří osidlovali České pohraničí. Jsou popisována historické události, které ovlivňovali jejich osud a jejich objevení v Čechách. Jsou charakterizovány hlavní znaky jazyka Donských kozáků, rovněž je podána charakteristika Chodského dialektu. Autor se pokouší objevit podobné a odlišné znaky srovnávaných dialektů. Poslední část je zasvěcena praktickému použití tématu Donských kozáků a Chodů v hodinách ruského jazyka jako cizího na základní škole. Autorem jsou vypracovány 3 pracovní listy, které je možno využít na hodinách ruského jazyka při seznamování s tématem kozáctva nebo při vyučování smíšených disciplín (historie, reálií, jazyka, atp.)
Abstract in different language: The diploma work consists of four parts. It is interested in historical facts, which are related to Don Cossacks. Their traditions are described in the work; the attention is paid to settled areas, to a traditional national Cossacks' folk costumes and cuisine. From the same points of view, Chodové, who settled. Czech borderlands, are described too. The work gives descriptions of historic events, which influenced their fate and their appearance in Bohemia. The main features of the language of Don Cossacks are characterized together with the characteristics of Chod's dialect. The author is trying to discover similar and different features of compared dialects. The last part is dedicated to the practical use of the topic of Don Cossacks and Chodové in lessons of Russian language as a foreign language at primary schools. Three worksheets are prepared by the author. These can be used for lessons of Russian language for introducing the topic of Cossacks or for teaching mixed disciplines (history, facts, language etc.).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Kovacova Kristyna Donsti kozaci X Chodove.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
Kovacova pos. Svob - ved.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Kovacova pos. Pesk - opon.pdfPosudek oponenta práce869,33 kBAdobe PDFView/Open
Kovacova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce291,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.