Title: Využití nástrojů řízení kvality ve společnosti Kdynium a.s
Other Titles: Use of the tools of quality management in the company Kdynium a.s.
Authors: Kaufnerová, Aneta
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bícová Kateřina, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28642
Keywords: kvalita;nástroje;řízení kvality;paretův diagram;ishikawův diagram
Keywords in different language: quality;tools;quality control;paret's diagram;ishikawa's diagram
Abstract: Hlavním úkolem bakalářské práce je nalezení a odstranění příčin, které způsobily zvýšení zmetkovitosti v roce 2016 ve společnosti Kdynium a.s. V první části je představena společnost a její technologie. Poté následuje charakteristika vybraných nástrojů řízení kvality. Další částí je seznámení s kvalitou ve společnosti a analýza příčin problémů pomocí Paretova diagramu a Ishikawova diagramu. Dalším bodem jsou návrhy nápravných opatření a zavedení těchto opatření do výroby. V závěru práce je zhodnocení účinnosti nápravných opatření a celkové zhodnocení práce.
Abstract in different language: The main purpose of this undergraduate thesis is to locate and eliminate the cause of higher rate of defective product output at Kdynium a.s. in 2016. The first part of the thesis introduces the company and used technology. The next step is a characterization of chosen implements of quality management. The following part deals with the quality management in the company and the analysis of the cause of problems using Paret's and Ishikawa's diagrams. The next section suggests corrective measures and implementation of these measures into the production. In the conclusion there is an assessment of the corrective measures and a general assessment of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BakalarskaPrace2017-KaufnerovaAneta.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Kaufnerova.PDFPosudek oponenta práce492,72 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Kaufnerova.PDFPosudek vedoucího práce247,33 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kaufnerova.PDFPrůběh obhajoby práce152,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.