Title: Společnost v mezinárodním právu soukromém
Other Titles: Company in the conflict of laws
Authors: Leták, Petr
Advisor: Müller Milan, JUDr. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31724
Keywords: společnosti v mezinárodním právu soukromém;společnost;mezinárodní právo soukromé;inkorporační princip;princip sídla
Keywords in different language: companies in private international law;companies;private international law;conflict of laws;incorporation principle;real seat principle.
Abstract: Předmětem této práce je analýza možností přeshraniční mobility společností napříč různými jurisdikcemi. Pozornost je věnována především kolizněprávní problematice. Práce se zaměřuje na dvě hlavní kritéria, která se prosadila na evropském území kritérium inkorporace a kritérium sídla. Jedná se o dva přístupy vedoucí k odlišným důsledkům, které mají zásadní vliv na určení rozhodného práva společností. Práce je rozdělena do sedmi hlavním kapitol, které se následní dělí na podkapitoly. Kapitoly jsou řazeny za sebe od úvodu do problematiky, po vymezení základních pojmů, následují jednotlivé právní formy společností na našem území s ohledem na jejich historický vývoj, úpravu osobního statutu společnosti v České republice a historické okolnosti a předposlední část této práce se věnuje společnostem a jejich úpravě evropským právem s důrazem na pojem svobody usazování a jeho výkladu Soudním dvorem Evropské unie.
Abstract in different language: The main goal of this thesis is to analyze the possibilities of cross-border mobility of companies across different jurisdictions. Attention is paid mainly to conflict of law issues. The thesis focuses on the two main criteria that have been applied in the Europe - the criterion of incorporation and the criterion of the real seat. These are two approaches leading to different consequences, which have a major impact on determining the applicable corporate law. The thesis is divided into seven main chapters, which are divided into sub-chapters. The chapters are classified after the introduction of the basic concepts, comes the individual legal forms of companies in our territory with regard to their historical development, then the regulation of the personal status in the Czech Republic and the historical circumstances, after this section comes the penultimate part of this thesis dealing with the companies and their modification by European law, with an emphasis on the term of freedom of establishment and its interpretation of the Court of Justice of the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Petr_Letak_KMP_2018(1).pdfPlný text práce9,65 MBAdobe PDFView/Open
Letak - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Letak oponent.pdfPosudek oponenta práce56,86 kBAdobe PDFView/Open
Letak.pdfPrůběh obhajoby práce39,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.