Title: Metodika nácviku techniky běhu na 100m překážek na vyšší výkonnostní úrovni
Other Titles: Methodology the training techniques to run the 100m hurdles at a higher performance level
Authors: Ujkanovičová, Adriana
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31760
Keywords: atletika;sprint;překážkový běh;soutěžní pravidla;technika;dispozice;provedení
Keywords in different language: athletics;sprint;hurdle;competition rules;technique;layout;implementation techniques of running
Abstract: Diplomová práce je zaměřena pouze na jednu atletickou disciplínu, a tou je běh na 100 m překážek. V této práci se pokusím co nejkonkrétněji najít způsob, jak zefektivnit nácvik resp. výuku této atletické disciplíny na 2. stupni základní školy v rámci tělesné výchovy a v tréninkovém středisku vedené začínajícími trenéry, a to zejména rozšířenou nabídkou průpravných cvičení. Práce bude rozdělena do dvou částí. Teoretické, tedy první části, ve které budou definovány základní pojmy vztahující se ke zvolenému tématu a také jak lze uvedenou disciplínu charakterizovat. Disciplína bude analyzována z několika hledisek a bude proveden rozbor pohybových dovedností, které ji determinují. V druhé části vás seznámím s metodami zjišťování sledovaných ukazatelů.
Abstract in different language: Thesis is focused only on one athletic discipline, and that is to run on the 100 m hurdles. In this work I try as narrowly tailored as possible to find a way to streamline the practice or teaching of this athletic discipline to 2. the degree of basic school in the context of physical education and in the training centre led by the junior coaches, in particular an extended range of průpravných exercise.The work will be divided into two parts. The theory, therefore, the first part, in which will be defined the basic concepts related to the selected topic and also how it can be referred to the discipline described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Adriana Ujkanovicova 2018.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Ujkanovicova - V..pdfPosudek vedoucího práce133,28 kBAdobe PDFView/Open
Ujkanovicova - O.pdfPosudek oponenta práce171,53 kBAdobe PDFView/Open
Ujkanovicova.pdfPrůběh obhajoby práce50,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.