Title: Politika boje proti terorismu v ČR po roce 2001: (ne)liberální opatření v rámci ochrany tzv. měkkých cílů
Other Titles: Counter-Terrorism Policy in the Czech Republic after 2001: (non-)liberal measures in soft targets protection
Authors: Hájková, Nikola
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31977
Keywords: terorismus;měkké cíle;česká republika;vládnutí;bezpečnostní opatření;kritická bezpečnostní studia;neliberální praktiky;liberalismus;sekuritizace;pařížská škola;aberystwythská škola;hybridní hrozby;hrozba
Keywords in different language: terrorism;soft targets;czech republic;governance;security measures;critical security studies;non-liberal practices;liberalism;securitization;paris school;aberystwyth school;hybrid threats;threat
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na politiku boje proti terorismu v České republice. Práce je koncipována jako případová studie, v níž se vzájemně prolínají dvě roviny. V první rovině je pozornost věnována vývoji posunů ve vnímání terorismu jako hrozby mezinárodní, ale zejména vnitřní bezpečnosti a v důsledku toho přijímaných opatření, s důrazem na to, kdy začalo docházet nejen k zavádění opatření na ochranu měkkých cílů, ale kdy a v jakých souvislostech se o nich vůbec začalo v České republice hovořit. Ve druhé rovině je pak sledováno omezování lidských práv a svobod, k němuž dochází při aplikaci ochranných opatření měkkých cílů. Časově je práce omezena na období po 11. září 2001, které představuje jakýsi milník v aplikaci protiteroristických opatření nejen v České republice, ale i ve světě. Zásadním milníkem je i rok 2014, kdy tzv. Islámský stát vyhlásil chalífát a začal zintenzivňovat své aktivity, s čímž začaly narůstat i obavy veřejnosti z možnosti teroristického útoku na území České republiky. Autorka vychází z kvalitativní obsahové formální analýzy korpusu oficiálních dokumentů českých protiteroristických strategií přijatých od roku 2001, mediálních výstupů od roku 2014 obsahujících klíčové slovo "měkké cíle" v jeho jmenných flexích (a to jak novinových článků, tak i rozhlasového a televizního vysílání) a v neposlední řadě polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky státního aparátu, jež se danou problematikou zabývají. Autorka dochází k závěru, že implementovaná protiteroristická opatření v České republice, specificky pak ta na ochranu měkkých cílů, mají dopad na lidská práva a svobody, u nichž dochází k jejich omezování pod rouškou hledání rovnováhy mezi zajišťováním bezpečnosti a zachováváním lidských práv a svobod. Práce přináší kritický pohled na současnou českou protiteroristickou politiku a snaží se přispět do debaty o jejích omezeních.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on counter-terrorism policy in the Czech Republic. In this case study the author works with two research lines. At first, the attention is paid to the development of perceptions of terrorism in the Czech republic as a threat to international but mainly internal security with an emphasis on soft targets protection measures when they have been applied but also in what context they have begun to be spoken in the Czech Republic. On the second level the author analyzes the consequences of adopted measures within the consideration that those protection measures could have negative impact on human rights and freedoms. The thesis is limited to the period after September 11, 2001, which is an essential milestone in the application of counter-terrorism measures not only in the Czech Republic but also all around the world. Another important milestone is the year 2014, when the so-called Islamic State declared the caliphate and began to intensify its activities, raising the public's fears of the possibility of a terrorist attack on the territory of the Czech Republic. The author builds on the qualitative content formal analysis of the corpus of the official Czech counter-terrorism strategies adopted since 2001, the media outputs since 2014, which contain the keyword "soft targets" (both newspaper articles and radio and television broadcasts) and the semi-structured interviews with the staff of the state apparatus dealing with the issue. The author concludes that the counter-terrorism measures in the Czech Republic, especially soft targets protection measures, have an impact on human rights and freedoms, which are undermined by the striking balance between implementing security measures and protecting human rights and freedoms. The paper presents a critical view of the contemporary Czech counter-terrorism policy and tries to contribute to the discussion of Czech counter-terrorism policy limitations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hajkova Nikola.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova_DP_MV_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova-DP-MV.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hajkova.pdfPrůběh obhajoby práce306,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.