Title: Problematika závislosti na alkoholu u dospělých jedinců
Other Titles: Problems of alcohol dependence in adults
Authors: Ibermajerová, Michaela
Advisor: Luhanová Lenka, MUDr.
Referee: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32229
Keywords: alkohol;alkoholismus;alkoholik;závislost;závislost na alkoholu;psychiatrická léčba;léčba závislostí;spoluzávislost;odvykací léčba;opilost
Keywords in different language: alcohol;alcoholism;alcoholic;dependence;problems od alcohol dependence;psychiatric treatment;treatment of addictions;co-dependence;withdrawal dependence;intoxication
Abstract: V mé diplomové práci se zabývám tématem závislosti na alkoholu u dospělých jedinců. Vybrala jsem si toto téma z důvodu aktuální diskutovanosti v souvislosti s cenami alkoholu, respektive piva v restauračních zařízeních, kde bývá pivo levnější než voda. Dále se domnívám, že spousta jedinců závislých na alkoholu ani neví o tom, že již závislá. V teoretické části diplomové práce se věnuji popisu alkoholu a alkoholismu, příznakům a příčinám alkoholismu, alkoholickým psychózám, sekundárním onemocněním způsobeným závislostí na alkoholu, léčbou alkoholismu, především tou psychologickou, která je zcela nejdůležitější. Praktickou část jsem pojala jako kvalitativní výzkum, kde se chci zaměřit na kvalitu života (abstinujícího) alkoholika. Zabývám se zde čtyřmi oblastmi psychickým zdravím, každodenní výkonností, sociálními vztahy a zdravotními potížemi v souvislosti se závislostí na alkoholu. Jako výstup do praxe jsem vytvořila video, ve kterém odborníci spolu s abstinujícími alkoholiky objasňují závislost na alkoholu.
Abstract in different language: In my dissertation I deal with the topic of alcohol dependence in adults. I chose this topic because of the current discussion about alcohol prices or beer in restaurants where beer is cheaper than water. I also think that many people who depend on alcohol do not even know that they are already dependent. In the theoretical part of the diploma thesis I describe alcohol not only as a chemical but I deal with its effects on human health, I deal with the symptoms and causes of alcoholism, alcoholic psychoses, secondary illness caused by alcohol addiction. I am also describing the treatment of alcoholism with an emphasis on the psychological side that I consider the most important. The practical part was taken as a qualitative research where I want to focus on the quality of life (abstinent) alcoholics. I deal with four areas - mental health, day-to-day performance, social relationships and health problems related to alcohol addiction. As a way out, I created a video in which experts, along with abstinent alcoholics, clarify alcohol addiction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_ibermajerova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
IBERMAJEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
IBERMAJEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
IBERMAJEROVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce456,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.