Title: Podmínka jako vedlejší ustanovení v závěti v právu římském a moderním
Other Titles: Condition as an ancillary provision in Roman law and modern law.
Authors: Procházka, Matouš
Advisor: Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
Referee: Černý Miroslav, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32444
Keywords: římské právo;dědické právo;občanský zákoník;zákonná posloupnost;testament;podmínka;odkaz;dědic;závěť;zůstavitel;substituce;právo;legitimita
Keywords in different language: roman law;inheritance law;civil code;legal succession;testament;condition;reference;heir;will;testament;substitution;law;legitimacy
Abstract: Tato diplomová práce se věnuje tématu ustanovení podmínky vedlejší v římském právu a srovnání s úpravami v právu moderním. Pro lepší pochopení stručně popisuji dějiny Říma, právní prameny a základní principy. Poté charakterizuji římské dědické právo a rozebírám podmínky, jednotlivé druhy a určení času pro zdůraznění rozdílů. Pro srovnání byly vybrány jednak občanský zákoník z roku 2012, dále vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 a rakouský občanský zákoník Allgemeines bücherliches Gesetzbuch für diegesamten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie z roku 1811. Důvodem pro takový výběr je skutečnost, že v průběhu jejich tvorby se tvůrci in-spirovali z jejich náplně a obsahu. Staré římské právo v části dědictví se objevuje, jak v rakouském zákoníku, tak ve vládním návrhu tak i v novém občanském zákoníku. Práce rozdělena je rozdělena do jednotlivých částí, které respektují chronologii jednotlivých zákoníků. Závěrem popisuji zjištěné rozdíly v komparaci římského a moderního práva.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the topic of the provision of a condition in Roman law and the comparison with the modern law. For a better understanding, I briefly describe the history of Rome, the law sources and the basic principles. Then I characterize Roman inheritance law and discuss the conditions, the different types and the time to emphasize the differences. For comparison, both the Civil Code of 2012, the 1937 Civil Code and the Austrian Civil Code Allgemeines bücherliches Gesetzbuch für diegesamten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie of 1811 were chosen for comparison. The reason for such selection is the fact that during their creation creators in-spired from their content and content. Old Roman law in the part of heritage appears, both in the Austrian Code, in the Government's proposal and in the new Civil Code. The work divided is divided into individual parts that respect the chronology of individual codes. Finally, I describe the differences found in the Comparison of Roman and Modern Law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace_Matous-Prochazka_final.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
DP - Prochazka Matous.pdfPosudek vedoucího práce65,68 kBAdobe PDFView/Open
OP - Prochazka Matous.pdfPosudek oponenta práce39,05 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Prochazka Matous.pdfPrůběh obhajoby práce43,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.