Title: Posvátná místa křesťanských dějin v českých zemích: region Příbramsko
Other Titles: Sacred places of Christian history in the Czech lands: the region of Příbram
Authors: Josefíková, Miroslava
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Křížková Červená Radka, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32507
Keywords: křesťanství;posvátná místa;pouť;mariánská úcta;tradice;milostná soška;světci
Keywords in different language: christianity;sacred places;pilgrimage;marian veneration;tradition;love statuette;saints
Abstract: Diplomová práce se zabývá vybranými významnými posvátnými místy křesťanských dějin v okrese Příbram; jsou to: Svatá hora v Příbrami, kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie z hory Karmel na Makové hoře, kaple sv. Maří Magdaleny v Dobré Vodě u Březnice a kostel sv. Prokopa a Navštívení Panny Marie ve Hvožďanech. Soustřeďuje se na jejich vznik, architekturu, a objasňuje, proč se právě tato místa stala významnými lokalitami. V práci je analyzován původ mariánské tradice a význam pouti pro věřící.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with selected important sacred places of Christian history in Pribram district; are to: Svata Hora in Pribram, The Church of John the Babtist and and Virgin Mary of Karmel mountain on Makova hora, The Chapel of Mary Magdalene in Dobra Voda u Breznice and The Church of Saint Prokopius and the Visitation of The Virgin Mary in Hvozdany. It focuses on their origins, architecture, and explains why these sites have become important sites. The work analyzes the origin of the Marian tradition and the meaning of pilgrimage for believers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Miroslava_Josefikova_2018.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
josefikova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce583,39 kBAdobe PDFView/Open
josefikova_krizkovacervena.pdfPosudek oponenta práce61,87 kBAdobe PDFView/Open
josefikova_O.pdfPrůběh obhajoby práce356,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.