Title: Podnikatelský plán
Other Titles: Business Plan
Authors: Junek, Jan
Advisor: Sova Martinovský Václav, Ing.
Referee: Taušl Procházková Petra, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32542
Keywords: podnikatelský plán;pest analýza;porterův model;marketingový mix 4p;finanční plán
Keywords in different language: business plan;pest analysis;porter's five forces;marketing mix 4p;financial plan
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu nové kavárny Pure Coffee v Plzni. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, seznam právních forem podnikání a jejich výhody a nevýhody. Dále je zde rozebrán teoretický popis podnikatelského plánu a nabyté poznatky použity v praktickém zpracování podnikatelského plánu pro kavárnu Pure Coffee. Výzkumná část této práce se zabývá analýzou trhu pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil. Dále obsahuje analýzu zákazníků a analýzu konkurence. Byla také vypracována marketingová a obchodní strategie, finanční plán a analýza rizik. Na závěr bylo provedeno kritické zhodnocení vypracovaného podnikatelského plánu.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is elaboration of the new cafe Pure Coffee in Pilsen. The theoretical part introduces basic terms, a list of legal forms of business and their advantages and disadvantages. That is followed by description of parts of business plan which are used in second part of thesis business plan for cafe Pure Coffee. The research part deals with market analysis through the use of PEST analysis, Porter's Five Forces. Further the thesis contains consumer analysis and competitive analysis. Marketing and business strategy, afterwards financial plan and risk strategy was developed. The conclusion contains the critical evaluation of the elaborated business plan.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Junek - Podnikatelsy_ pla_n .pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
BP-Junek-OP.pdfPosudek oponenta práce632,92 kBAdobe PDFView/Open
BP-Junek-VP.pdfPosudek vedoucího práce654,9 kBAdobe PDFView/Open
Junek - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce250,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32542

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.