Title: Výskyt, frekvence a vyjadřování koordinačních vztahů v textech odborného funkčního stylu
Other Titles: The Occurrence, the Frequency and the Means of Expressing Coordinate Structures in Technical Texts
Authors: Šustrová, Jana
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32740
Keywords: syntaktický vztah koordinační;koordinační skupina;odborný funkční styl;vědecký styl;populárně naučný styl
Keywords in different language: coordination;coordinate structures;professional style;theoretically professional style;popularizing style
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá výskytem a vyjadřováním koordinačních vztahů v textech odborného funkčního stylu. Práce sestává ze tří částí. První část představuje kapitola Teoretická východiska práce, v níž je detailně popsána problematika syntaktického vztahu koordinačního. Dále je zde uvedena charakteristika odborného funkčního stylu. Ve druhé kapitole nazvané Metody zpracování práce je představen přesný metodický postup zpracování této práce. V kapitole Vlastní analýza je pak provedena analýza koordinačních vztahů nalezených ve vybraných komunikátech odborného funkčního stylu, konkrétně ve vědeckých a populárně naučných textech z oborů sociologie a historie. Dokladový jazykový materiál je analyzován dle předem vymezených kritérií. Výsledky analýzy jsou vyhodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně. Cílem výzkumné části práce je ověřit platnost čtyř stanovených hypotéz.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with occurrence and means of expressing of coordinate structures in texts of professional functional style. The thesis consists of three parts. The first part is the chapter Theoretical basis of work, which describes in detail the issue of coordination structure. There is also the characteristics of professional functional style. In the second chapter called Methods of Thesis Processing is introduced an exact methodical process of this thesis. In the chapter Own Analysis is made an analysis of coordinate structures that was found in chosen texts of professional style, in technical and popular science texts from the fields of sociology and history. Coordinate structures are analyzed according to predefined criteria. The results of the analysis are evaluated both quantitatively and qualitatively. The aim of the research part is to verify the validity of the four hypotheses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Sustrova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
sustrova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce34,54 kBAdobe PDFView/Open
sustrova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce30,49 kBAdobe PDFView/Open
sustrova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce208,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.