Title: "Proměny zápěstí od lidoopů k anatomicky modernímu člověku: komparativní studie karpální oblasti"
Other Titles: "The Metamorphoses of the Wrist Bones from the Apes to the Anatomically Modern Humans: The Comparative Study of the Carpal Area"
Authors: Luková, Andrea
Advisor: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Blažek Vladimír, RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32948
Keywords: ruka;karpální oblast;nástrojová činnost;manipulační činnost;lokomoce;morfologická evidence;nástroje
Keywords in different language: hand;carpal area;instrumental activity;manipulative activities;locomotion;morphological evidence;tools
Abstract: Práce se zabývá proměnami karpální oblasti, na základě kterých reflektuje, k čemu byla ruka v průběhu života jednotlivce a celého druhu využívána. Přestože ústředním tématem je karpální oblast, je pozornost věnována ruce jako takové. Práce je koncipována jako komparativní studie, přičemž ke komparaci je využito větší spektrum primátů, u kterých lze demonstrovat využití ruky během lokomoce či během manipulačních činností. Cílem práce je zhodnotit morfologickou evidenci našich předků a schopnost užití ruky během lokomoce a nástrojové činnosti. Tato evidence je porovnávána s archeologickými daty o prvních dochovaných nástrojích.
Abstract in different language: This bachelor thesis aims at questions related to the evolution of wrist bones, specifically whether they reflect how the hand was used during the life of an individual and of the whole species. Although, the central theme is the carpal area, attention is also paid to the hand as whole. The work is conceived as a comparative study, which uses a larger spectrum of primates demonstrating the use of hands during locomotion or manipulative activities. The aim of this thesis is to evaluate the morphological evidence of our ancestors and their ability to use hands during locomotion and instrumental activity. This evidence is compared to archaeological data about the first documented tools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukova__bp_final.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
Lukova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce881,9 kBAdobe PDFView/Open
Lukova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce458,8 kBAdobe PDFView/Open
Lukova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.