Title: Turismus a lokální kultura v interakci
Other Titles: Tourism and Local Culture in Interaction
Authors: Vítková, Martina
Advisor: Lozoviuk Petr, Doc. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32957
Keywords: turismus;tradiční kultura;lokální zvyky;lokální produkt;kulturní změna;komodifikace kultury;kulturní identita
Keywords in different language: tourism;traditional culture;local customs;local product;cultural change;commodification of culture;cultural identity
Abstract: Bakalářská práce popisuje proces přeměny tradiční horské lokality Pejo (Itálie, Autonomní provincie Trento) na rušné turistické středisko v průběhu druhé poloviny 20. století. Hlavní cíl spočívá v určení a analýze činitelů i důsledků změn sociokulturního prostředí a souvislostí sledovaných změn s růstem turismu v oblasti. Zvláštní pozornost je věnována etnografickému popisu a analýze prvků tradiční kultury oblasti (lokální zvyky, životní styl, způsob obživy a trávení volného času místních obyvatel) v závislosti na kulturní změně, kterou turistické odkrytí dané lokality iniciovalo. Dále se práce snaží poodhalit, do jaké míry je v dané lokalitě aktuální otázka komodifikace kultury a analyzovat její případný vliv na kulturní identitu místních obyvatel. Empirická data pro tento výzkum byla získána prostřednictvím zúčastněného a nezúčastněného pozorování v průběhu uplynulých pěti let a dále pomocí dvanácti nestrukturovaných rozhovorů v rozsahu 40 až 90 minut provedených mezi 12. a 18. červnem 2017 ve Val di Sole s místními obyvateli. Z těchto rozhovorů devět bylo provedeno v oblasti Pejo, na kterou je tato práce hlavně zaměřena, a zbývající tři pro srovnání v lokalitách těsně sousedících. Pro dosažení všeobecného obrazu situace byli vyhledáni respondenti různých profesí a odlišného společenského postavení. Výběr dotazovaných byl uskutečněn metodou snowball a přímým oslovením náhodných osob na ulici. V rámci analýzy rozhovorů byla identifikována a porovnávána klíčová společná témata či absentující prvky a zkoumán jejich význam v daném společenském a kulturním kontextu. Výsledná data byla analyzována i v souvislosti s výstupy zúčastněného a nezúčastněného pozorování.
Abstract in different language: This thesis aims to provide an analysis of the transformation of the traditional mountainous locality Pejo (Italy, Autonomous Province of Trento) into a busy touristic destination in the course of the second half of the 20th century. The main purpose of the work is to determine the factors and consequences of changes in the socio-cultural environment and to analyze the relations of the observed changes to the growth of tourism in the area.Particular attention was paid to the ethnographic description and analysis of the elements of the local culture (local customs, lifestyle, livelihood and leisure time of the local population), in the context of the cultural changes initiated by the tourist exposition of the area. Empirical data for this research has been procured through participant and non-participant observation over the past five years, and through twelve unstructured interviews with local residents carried out in June 2017 in Val di Sole. Nine of these interviews were conducted in the Val di Pejo, and the remaining three for comparison in adjacent locations. Respondents of different professions and different social status were selected in order to achieve a general picture of the situation,. The selection of respondents was done by the snowball method and by random choice. Within the present analysis were identified the key common themes in the interviews and evaluated their importance in the given social and cultural context. The resulting data were analyzed also in relation to the outputs of the participant and non-participant observation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina_Vitkova_Bakalarska_prace_2018.pdfPlný text práce589,81 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Vitkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce940,91 kBAdobe PDFView/Open
Vitkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce381,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32957

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.