Title: Jména a pojmenovávání u rumunských Čechů (reemigrantů z Rumunska)
Other Titles: Names and naming of Czech reemigrants from Romania
Authors: Vopičková, Daniela
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Bednárová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32958
Keywords: banát;reemigrace;rumunsko;jména;příjmení;přezdívky;změny
Keywords in different language: banat;romania;names;surname;nicknames;emigrants;changes
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na jména a pojmenovávání u reemigrantů z rumunského Banátu. Zkoumanou skupinu tvoří velké části reemigranti ze Svaté Heleny, kteří přišli do Československa v 50. letech 20. století a usadili se v Chebu a jeho okolí. Zabývám se komparací předávání jmen mezi starší generací a jejich potomky. V rumunském Banátu se v každé vesnici objevuje vzorek příbuzensky spjatých jedinců nesoucí stejné jméno po několik generací. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat, jakým způsobem probíhala tradice předávání jmen a její srovnání s dnešními zvyklostmi související s pojmenováním. První část je věnovaná vzniku Banátu a založení prvních vesnic. Další část se zabývá historickým vývojem vlastních jmen, přezdívek a příjmení, která sahá až do současnosti. Podrobně popisuje jednotlivá důležitá období v historii s příklady nejčastějších jmen. V závěru se práce věnuje vlastnímu výzkumu, v němž jsou srovnávány výsledky pocházející z dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů s respondenty. Práce se snaží poukázat na generační rozdíly v předávání jmen společně s obměňovanými tradicemi, které jsou s tím spojeny.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about names and nicknames of remigrants from Romanian Banat. Research was done on big part of remigrants from St. Helena, that came to Czechoslovakia in half of 20th century. They have settled in Cheb and surrounding villages. I am comparing transmission of names between older generations and their descendants. In Romanian Banat we can see that in every village there are groups of related people who carry the same names for several generations. Goal of this work thus is to find a way in which tradition of the name transmission worked and to compare it to the contemporary ways of name giving. First part of the work is about origins of Banat and building of first villages. Second part is about historical development of first names, nicknames and surnames, from the moment of emigration till our days. It will describe each important moment of history and give examples of the most common names. In the end this paper will talk about the practical part of my research, where results of questionnaires will be compared alongside semi-structured interviews. This work thus is trying to point out intergenerational differences in name giving and traditions that are connected to it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vopickova 2018.pdfPlný text práce569,76 kBAdobe PDFView/Open
Vopickova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce906,91 kBAdobe PDFView/Open
Vopickova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Vopickova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce399,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.