Title: Zátěžové situace ve školní družině
Other Titles: The stressful situation in the after school care
Authors: Zborníková, Michaela
Advisor: Klimtová Václava, Mgr.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33107
Keywords: školní družina;vychovatelka;stres;zátěžové situace;syndrom vyhoření;škola;stresory;školní neúspěšnost;žáci
Keywords in different language: after school care;tutoress;stress;stressful situations;burnout syndrome;school;stressors;school failure;pupils
Abstract: V této bakalářské práci na téma zátěžové situace ve školní družině jsem se zabývala otázkami školní družiny a hlavními okruhy činností ve školní družině, historií školní družiny, předpoklady pro výkon práce vychovatelky a styly výchovy. V dalších kapitolách jsem věnovala pozornost zátěžovým situacím ve školní družině, stresu a stresorům a dalším možným důvodům vzniku zátěžových situací. Dále jsem popisovala školní neúspěšnost, obvyklé výchovné problémy dětí mladšího školního věku ve školní družině, což představuje neposlušnost, lhaní a agresivitu a jejich řešení.
Abstract in different language: In this thesis on the stressful situation in the after school care I dealt with the questions related to the after school care and the main areas of activities in after school care, the history of the after school care, the prerequisites for tutoress and the education styles. In the following chapters I paid attention to the stressful situations in the after school care, stress and stressors and other possible causes of stressful situations. I also described educational failures. I focused on the usual educational problems of children of younger school age in the after school care, which is disobedience, lying and aggressiveness and their solutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zbornikova BP.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Zbornikova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce237,48 kBAdobe PDFView/Open
Zbornikova-oponent.pdfPosudek oponenta práce301,46 kBAdobe PDFView/Open
Zbornikova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce18,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.