Title: Marketingové strategie vybraných internetových obchodů
Other Titles: Marketing strategy of e-shops
Authors: Strašíková, Nikola
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Prantl David, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33502
Keywords: elektronické obchodování;e-shop;internet;marketingová komunikace;online nakupování;online marketing
Keywords in different language: e-commerce;e-shop;internet;marketing communication;online shopping;online marketing
Abstract: Předložená práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci jako dílčí oblast marketingové strategie. Cílem bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci vybraných internetových obchodů působících v oblasti kosmetiky a navrhnout opatření vedoucí k jejímu zlepšení. Teoretická východiska práce jsou zaměřena na definování elektronického obchodování a vymezení jeho typů, výhod a nevýhod. Empirická část práce zahrnuje analýzu marketingové komunikace pěti vybraných internetových obchodů za období 11 měsíců. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky formou odpovědí na stanovené výzkumné otázky.
Abstract in different language: The presented thesis focuses on marketing communication as a part of the marketing strategy. The aim of the bachelor thesis is to analyze the marketing communication of selected e-shops in the area of cosmetics and to propose measures leading to its improvement. The theoretical basis of the thesis is focused on defining e-commerce and defining its types, advantages, and disadvantages. The empirical part of the thesis includes an analysis of the marketing communication of five selected internet shops over a period of 11 months. At the end of the thesis are summarized the main findings in the form of answers to specified research questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Strasikova_Nikola.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Strasikova_v.pdfPosudek vedoucího práce555,77 kBAdobe PDFView/Open
Strasikova_o.pdfPosudek oponenta práce470,68 kBAdobe PDFView/Open
Strasikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce219,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33502

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.