Název: Tvrze v okolí Křivoklátského loveckého hvozdu
Další názvy: Fastnesses in Surroundings of Krivoklat Hunting Forest
Autoři: Novák, David
Vedoucí práce/školitel: Vařeka, Pavel
Oponent: Durdík, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3416
Klíčová slova: krajinná archeologie;Berounsko;Kladensko;Rakovnicko;Rokycansko;Křivoklátsko;tvrz;středověk;novověk;sídelní struktura
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape archaeology;region of Beroun;region of Kladno;region of Rakovník;region of Rokycany;region of Křivoklát;fastness;middle ages;modern times;settlement structure
Abstrakt: Práce se zaměřuje na poznání oblasti Křivoklátska a širšího okolí na základě drobných vrchnostenských sídel. Součástí práce je rozsáhlá databáze těchto objektů a jejich statistické vyhodnocení pomocí faktotové analýzy a dalších metod. Jako platforma pro zpracování bylo využito geografických informačních systémů. V závěru práce je navrhnuto standardizované chronologické členění tvrzí v obecném měřítku podle výsledků provedených analýz.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is aimed at better understanding of area of Krivoklatsko and its wider surroundings on the base of small mansions of nobility. The work consists of solid database of those objects and their statistical analysis in terms of factor analysis and another methods. As a platform for work was used geographical information system. In the summary of the work there is suggested standardized chronological breakdown of fastnesses in general scale based on the results of analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomka.pdfPlný text práce8,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak_Vareka VP.pdfPosudek vedoucího práce910,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak-Durdik OP.pdfPosudek oponenta práce87,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce101,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.