Title: Sousedská práva zvláště při výkonu práva rybářského a práva myslivosti
Other Titles: Neighbourhood rights in relationship to execution of the fishing law and game law
Authors: Švecová, Jitka
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Psutka, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3429
Keywords: sousedské právo;občanský zákoník;imise;občanskoprávní žaloby;výkon rybářského práva;výkon mysliveckého práva.
Keywords in different language: neighborly law;civil code;civil legal proceedings dealing wiht neighbourgood disagreeements;fishing law;game law
Abstract: Diplomová práce na téma sousedská práva zvláště při výkonu práva rybářského a práva myslivosti je rozdělaná do šesti kapitol. Práce je psána volně popisnou metodou doplněnou o analýzu imisních práv a analýzu omezení vlastnického práva při výkonu práva rybářského a práva myslivosti. První kapitola se zabývá základní charakteristikou sousedského práva. Doposud účinná úprava sousedských práv podle § 127 občanského zákoníku by měla být podrobnější a rozsáhlejší. Časem se uvidí, zda úprava nového kodexu občanského zákoníku, který bude účinný od 1.1. 2014 přinese v praxi pozitivní změny. Mezi sousedy vzniká mnoho konfliktů, které by jistě podrobnější právní úprava pomohla odstranit. Problém sousedských vztahů je dnes mnohem širší, než tomu bylo např. ve starém Římě. Druhá kapitola je věnována historickému exkurzu sousedských práv ? jejich právní úpravě. Rozebírá jednotlivé právní předpisy a instituty, které jsou spjaté s omezením sousedského práva. Nelze opomenout ani vlastnické právo zahrnuté do o Evropské úmluvy o lidských právech, Listiny základních práv Evropské unie a do české Listiny základních práv a svobod. V třetí kapitole jsou popsány jednotlivé typy zásahů do sousedských práv a úkonů, které jsou s nimi spojené. Z praxe jsou to například případy ohrožení stavby nebo pozemku stavebními a jinými úpravami, vibrace, obtěžování jak hmyzem, tak stínem nebo světlem atd. Součástí této kapitoly je i výtah popisu občanskoprávních žalob při řešení sousedských sporů. Čtvrtá a pátá kapitola je věnována právní úpravě na úseku životního prostředí v důsledku omezení vlastnického práva, a to konkrétně na úseku rybářského práva a práva myslivosti. V případě rybářského práva a práva myslivosti je třeba brát v potaz nejen úpravu životního prostředí, ale i ochranu systému tzv. ekologické stability krajiny, což je povinností všech vlastníků uživatelů rybářských pozemků a v mysliveckém právu uživatelé honitby. Šestá kapitola ve stručnosti pojednává o nové úpravě nového kodexu občanského zákoníku. V novém občanském zákoníku je rozsáhlejší úprava sousedských práv, než jak tomu bylo doposud a zná již pojem ?imise.? Návrh nového občanského zákoníku je inspirován Všeobecným občanským zákoníkem a dále německým a rakouským kodexem. Cílem diplomové práce je pojednání, jak mohou tradiční sousedská práva být omezována, jak se tato problematika řeší v praxi, a to nejen formou dohody, ale i soudní cestou.
Abstract in different language: My thesis on neighbourhood rights in relationship to execution of the fishing law and game law is divided into six chapters. The thesis is written in a free descriptive way supplemented by an analysis of the pollution law and the proprietorship during the execution of the fishing and game laws. The first chapter describes basic characteristics of the neighbourhood law. The efficient changes made so far according to the paragraph 127 of the civil code should be more detailed and more complex but only the future development will show whether these changes in the civil code will bring positive changes into practice. There are many conflicts arising among neighbours which a more detailed legal adjustment might solve as the problem of neighbourhood conflicts today is much more extensive than it used to be in Old Rome. The second chapter is devoted to the historical excursion to the neighbourhood laws and their legal adjustment. It analyses individual legal enactments and institutes which are connected to the restriction of the neighbourhood law. Also the proprietorship involved in the European convention of Human Rights, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms should not be neglected. In the third chapter, there are both individual types of neighbourhood laws and action infringement connected to them described. From practice, these are examples of an endangered building process or a piece of land caused by other adjustments, vibrations, insect annoyance as well as shade or light. A part of the chapter is also dedicated to an excerpt from the description of civil legal proceedings dealing with neighbourhood disagreements. The fourth chapter is devoted to legal adjustments in the area of the living environment as a result of a restriction of proprietorship, mainly in concern with the fishing and game laws. In case of the fishing law and the game law it is necessary to take into consideration not only the changes of the environment but also of the protection of the system, so called ecological stability of the countryside which is obligatory for all owners of fishing areas and within the game law the users of the hunting district. The sixth chapter briefly talks about a new adjustment of the new code of the civil code. In the new code of the civil code there is a more extensive adjustment of the neighbourhood rights and additionally it already knows the term ?pollutants?. The draft of the new civil code is inspired by the Civil Code of Austria and by the German and Austrian codes. The aim of the thesis is the discourse on how the traditional neighbourhood rights can be limited and how these problems are being dealt with in real life situations both in the form of an agreement and in a legal way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_3.pdfPlný text práce518,09 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Svecova.pdfPosudek vedoucího práce696,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Svecova.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Svecova.pdfPrůběh obhajoby práce330,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3429

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.