Title: Možnosti a meze privatizace vybraných veřejných služeb v podmínkách českého města střední velikosti
Other Titles: The possibilities and limits of the privatization in selected public services in the conditions of the middle-size Czech town
Authors: Černoch, Martin
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37232
Keywords: věcné veřejné služby;veřejný zájem;veřejný sektor;privatizace veřejných služeb;veřejné knihovny;čištění odpadních vod;odpadové hospodářství;město střední velikosti;public-private-partnership;spokojenost s kvalitou veřejných služeb
Keywords in different language: factual public services;public interest;public sector;privatization public services;public libraries;wastewater treatment;waste management;medium-sized city;public-private-partnership;satisfaction with the quality of public services
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi a mezemi privatizace vybraných veřejných služeb v podmínkách českého města střední velikosti. Toto základní téma je zkoumáno z pohledu konečného příjemce veřejných služeb - občana. Účelem práce je zjistit, jaký vliv má na vnímání kvality služeb forma jejich zajištění. Úvodní část práce se zabývá definicí veřejného zájmu a veřejného sektoru, aby mohl být proveden teoretický rozbor veřejných služeb. S ohledem na zvolené kategorizace veřejných služeb byly pro rozbor a zkoumání vybrány tyto veřejné služby: veřejné knihovny, čištění odpadních vod a odpadové hospodářství. Podle zadání bylo nutno nadefinovat města střední velikosti v podmínkách České republiky a poté vybrat konkrétní města, ve kterých budou vybrané veřejné služby hodnoceny na základě šetření mezi občany. Vybrána byla města Klatovy, Beroun, Rokycany, Tachov, Domažlice a Sušice. V těchto městech byl proveden popis a rozbor jednotlivých vybraných veřejných služeb, a to zejména s ohledem na způsob jejich zajištění. Byla posuzována forma případné privatizace těchto veřejných služeb, zda jde o formální či materiální podobu privatizace. Přičemž formální podoba znamená, že veřejnoprávní poskytovatel změní právní formu organizace na soukromoprávní, aniž by se zprostil odpovědnosti. Materiální privatizace pak znamená, že je služba úplně přenesena na soukromoprávní subjekt. Zvýšená pozornost byla věnována smíšeným formám mezi veřejnými a soukromými organizacemi, které lze označit pojmem public-private-partnership. Samotné šetření proběhlo prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních metod. Pro jednotlivá města byl na základě počtu obyvatel stanoven požadavek na provedení určitého počtu strukturovaných řízených rozhovorů, respektive vyplnění dotazníků. Celkem se jednalo o 60, respektive 180 sociologických pramenů, které byly dále zpracovány. Průzkum spokojenosti občanů s poskytováním veřejných služeb v zásadě ukázal, že občané dovedou vnímat, že žádná služba, ani veřejná, nemůže být poskytována zadarmo. Jsou však citliví na případy, kdy jimi zvolení zástupci nejsou schopni zajistit řádně služby, které jsou obecně občany považovány za služby ve veřejném zájmu. Samotná forma zajištění veřejných služeb je však pro občany prakticky nevýznamná.
Abstract in different language: The thesis deals with the possibilities and limits of the privatization of selected public services in the conditions of the Czech medium-sized city. This basic theme is examined from the perspective of the final recipient of public services - the citizen. The purpose of this work is to find out what influence the form of their provision has on the perception of service quality. The introductory part of the work deals with the definition of public interest and public sector in order to carry out a theoretical analysis of public services. In view of the chosen categories of public services, the following public services were selected for analysis and examination: public libraries, wastewater treatment and waste management. According to the assignment, it was necessary to define medium-sized cities in the Czech Republic and then to select specific cities in which selected public services will be assessed on the basis of a survey among citizens. Cities that were chosen: Klatovy, Beroun, Rokycany, Tachov, Domažlice and Sušice. In these cities, a description and analysis of the selected public services was carried out, in particular with regard to the way in which they were provided. The form of possible privatization of these public services was assessed, whether it is a formal or material form of privatization. The formal form means that the public service provider changes the legal form of the organization to private law without being exempted from liability. Material privatization means that the service is completely transferred to a private entity. Increased attention has been paid to mixed forms between public and private organizations, which can be termed public-private-partnership. The investigation itself was done through qualitative and quantitative methods. For individual cities, based on the number of inhabitants, there was a requirement to execute a number of structured structured interviews, or to complete questionnaires. In total, there were 60 or 180 sociological sources, which were further processed. In principle, the public satisfaction survey on public service provision has shown that citizens can sense that no service or public service can be provided free of charge. However, they are sensitive to cases where their elected representatives are unable to provide services that are generally considered to be in the public interest. However, the very provision of public services is practically insignificant for citizens.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Verejne sluzby z pohledu obcana.pdfPlný text práce15,74 MBAdobe PDFView/Open
Cernoch - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce625,43 kBAdobe PDFView/Open
Cernoch Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce731,63 kBAdobe PDFView/Open
Cernoch-Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce299,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.