Title: Badatelsky orientovaná výuka v matematice 1. stupně základní školy
Other Titles: Researcher-oriented teaching of mathematic at elementary school
Authors: Navrátilová, Iveta
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37444
Keywords: badatelsky orientovaná výuka;cíle;vyučovací metody;podstata bov;výhody;nevýhody;mezinárodní kontext;výzkum;realizace;popis činností;reakce žáků
Keywords in different language: inquiry based science education;goals;teaching methods;essence of ibse;advantages;disadvantages;international context;research;realization;destcription of activities;reaction of the pupil
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá badatelským způsobem výuky v matematice na 1. stupni základní školy. Tři kapitoly jsou zaměřeny teoreticky, čtvrtá prakticky. První kapitola definuje pojem matematika jako věda a jako školní předmět. Objevuje se krátký průřez vývojem matematiky. Ve stručnosti zmiňuji cíle, které by matematika jako školní věda měla plnit. Druhá kapitola je výčtem charakteristik vyučovacích metod. Každá metoda je krátce charakterizována a vysvětlena. Na závěr se zmiňuji o využití různých výukových metod v praxi, a jaká kritéria bychom při volbě metody měli dodržovat. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s pojmem badatelsky orientovaná výuka. Vysvětluje podstatu BOV a co v sobě tento způsob výuky zahrnuje. Předkládá dva pohledy na BOV. Vymezuje roli žáka a učitele v BOV. Součástí je i výčet kompetencí, které jsou podmínkou pro realizaci BOV. Nechybí přehled potřebných kompetencí, která by měl pedagog splňovat. Dále popisuje BOV matematiky v primární škole. Uvádí výhody a nevýhody badatelsky orientované výuky. Závěrečná část třetí kapitoly je věnována mezinárodnímu kontextu této problematiky. Je k dispozici seznam evropských projektů věnujících se právě rozvoji a podpoře BOV. Čtyři projekty jsou v diplomové práci podrobněji popsané. Čtvrtá kapitola je zaměřena na praktickou stránku BOV v matematice. Nejprve představuje školu a třídu, kde výzkum probíhal. Uvedla jsem postup při sestavování vyučovacích hodin a jakých cílů bylo plánováno dosáhnout. Každá aktivita je podrobně rozepsána a vysvětlena. Úkoly jsou pro lepší představu doplněny fotografiemi z výuky. Následně jsem popsala, jak přesně probíhala realizace jednotlivých úkolů. Zhodnotila jsem, co se během realizace povedlo, co se nepovedlo a co bych příště udělala jinak. Součástí je i stručný popis jednotlivých činností realizovaných se žáky z hlediska badatelsky orientované výuky.
Abstract in different language: This thesis deals with the Inquiry Based Science Education in mathematics at primary school. Three chapters are theoretically focused. Fourth practically. The first chapter defines the concept of mathematics as science and as a school subject. There is a brief cross-section of math development. In brief, I mention the goals that mathematics as a school science should fulfill. The second chapter is a list of characteristics of teaching methods. Each method is briefly characterized and explained. In conclusion, I mention the use of different teaching methods in practice, and what criteria we should follow when choosing a method. The third chapter introduces the reader to the concept of Inquiry Based Science Education. It explains the essence of IBSE and what it involves. He presents two views on IBSE. It defines the role of pupil and teacher in IBSE. It also includes a list of competencies that are a prerequisite for IBSE implementation. There is also an overview of the necessary competencies that the teacher should meet. It also describes IBSE mathematics at primary school. It presents the advantages and disadvantages of IBSE. The final part of the third chapter is devoted to the international context of this issue. There is a list of European projects dedicated to the development and promotion of IBSE. Four projects are described in detail. The fourth charter is focused on the practical side of IBSE in mathematics. It presents the school and the class where the research was conducted. I have stated the procedure for setting up lessons and what objectives were planned to be achieved. Each activity is explained in detail. Tasks are supplemented with photos from the lessons. Then I described exactly how the realization of individual tasks took place. I evaluated what happened during the implementation, what went wrong and what I would do differently next time. It also includes a brief description of individual activities in terms of Inquiry Based Science Education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFView/Open
diplomova prace_Navratilova.pdfPosudek oponenta práce139,61 kBAdobe PDFView/Open
Diplomova prace - I. Navratilova.pdfPosudek vedoucího práce147,64 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Navratilova798.pdfPrůběh obhajoby práce488,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.