Title: Funkční struktury realizované metodou AerosolJet
Other Titles: Functional structures implemented by AerosolJet system
Authors: Růžička, Jan
Advisor: Štulík Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37457
Keywords: aerosol jet;vodivý inkoust;tištěná elektronika;nanočástice;senzor na vlákně
Keywords in different language: aerosol jet;conductive ink;printed electronics;nanoparticle;sensor on yarn
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na funkční struktury realizované metodou Aerosol Jet. Hlavním cílem práce je navrhnout, vyrobit a otestovat teplotní senzor na vlákně. První část diplomové práce se věnuje metodám nanášení nanomateriálů, obzvláště technologii Aerosol Jet. Ve druhé části je popsán současný stav teplotních senzorů na vlákně. Experimentální část popisuje návrh, použité materiály a výrobu teplotního senzoru na vlákně. Výsledky měření v klimatické komoře ukazují, že vytvořený senzor disponuje dobrými dynamickými vlastnostmi, opakovatelností a malou závislostí na relativní vlhkosti. U senzoru je pozorován záporný teplotní koeficient. Tištěné senzory s uvedenými vlastnostmi by mohly být dalším krokem k implementaci elektroniky do textilií, použitelných ve smart textiliích nebo ve zdravotnictví.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on functional structures implemented by Aerosol Jet system. The main aim of this work is to design, produce and test temperature sensor on yarn. The first part deals with methods of deposition of nanomaterials, especially with the Aerosol Jet technology. In the second part is described state of the art of temperature sensors on yarn. The experimental part describes design, used materials and manufacturing of a temperature sensor on yarn. The results of the measurement in the climatic chamber show that the printed sensor has a good dynamic properties, repeatability and low dependence on relative humidity. A negative temperature coefficient was observed. Printed sensors with mentioned properties could be a next step to implementation of electronics into textile, usable in smart textiles or health care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ruzicka_Jan.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
078741_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078741_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce957,67 kBAdobe PDFView/Open
078741_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37457

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.