Title: Mechanické, fyzikální a tepelné vlastnosti kompozitních materiálů pro elektrotechniku
Other Titles: Mechanical, physical and thermal properties of composite materials for electronics
Authors: Čížek, Vladimír
Advisor: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37462
Keywords: kompozitní materiál;matrice;výztuž;vlákna;vzorek;mechanické vlastnosti;fyzikální vlastnosti;tepelné vlastnosti;zkouška tahem;zkouška ohybem;zkouška rázem;tvrdost;hustota;termické analýzy
Keywords in different language: composite materials;matrix;reinforcement;fibres;sample;mechanical properties;physical properties;thermal properties;tensile test;flexural test;impact test;hardness;density;thermal analysis
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním dvou vybraných kompozitních materiálů z hlediska mechanických, fyzikálních a tepelných vlastností. V první části je popsána základní problematika týkající se kompozitních materiálů a způsobu jejich výroby. Další část práce je zaměřena na popis vybraných metod, pomocí kterých vyhodnocujeme samotné vlastnosti zkoumaných materiálů. V praktické části je nejprve popsán postup přípravy vzorků, na kterých jsou prováděny jednotlivé zkoušky a následně postup měření jednotlivých zkoušek. V poslední části jsou prezentovány a vyhodnocovány výsledky získané pomocí vybraných metod a oba materiály porovnány.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on comparison of two selected composite materials in terms of mechanical, physical and thermal properties. The first part contains a description of basic issues concerning composite materials and a way of their production. The next part is focused on chosen methods used to evaluate the properties of the examined materials. In practical part, a preparation procedure of samples being tested and subsequently a measurement process of individual tests are described. In the last part, the results obtained by using the chosen methods are presented and evaluated, and the both materials are compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vladimir_Cizek.pdfPlný text práce4,17 MBAdobe PDFView/Open
078746_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078746_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
078746_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce84,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.