Title: Mari - křižovatka kultur
Other Titles: Mari - The Crossroads of Cultures
Authors: Sepešiová, Martina
Advisor: Pecha, Lukáš
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3760
Keywords: Mari;starobabylonské období;korespondence z Mari;Zimri-Lim;Hammu-rapi
Keywords in different language: Mari;old babylonien period;correspondence from Mari;Zimri-Lim;Hammu-rapi
Abstract: Práce se zabývá analýzou politické situace na základě analýzy textů nalezených v Mari - konkrétně rekonstrukcí vzájemných vztahů mezi jednotlivými státními útvary na území Sýrie a Mezopotámie. Zaměřuje se na diplomatické a vojenské kontakty ve starobabylonském období. První část se věnuje korespondenci nalezené v Mari jako takové - její podobě, výhodám a nevýhodám používaného materiálu, klasifikaci částí a jejímu uložení. Dále se pak zaměřuje na podobu diplomacie - osobu krále, hierarchii panovníků, intronizaci a výměně darů. Poté následuje malá exkurze do oblasti korespondence žen. Není možné zapomenou na věštby, jež tvořily nedílnou součást důležitých rozhodnutí ve starobabylonském období. A nakonec popisuje vojenství - složení armády, používané zbraně a taktiky. Ve druhé části následuje snaha o rekonstrukci dějinných událostí. Vzhledem k dostupnému materiálu se věnuje období vlády dvou velkých panovníků této doby: Hammu-rapiho a Zimri-Lima. Počátkem této rekonstrukce je nástup Zimri-Lima na trůn. Dále následuje popis událostí od vzniku spolupráce mezi Babylonem a Mari přes podrobení Ešnunny, vzestup a pád Elamu, dobytí Larsy až ke konci Mari samotného.
Abstract in different language: This work analyzes the political situation on the basis of analysis of the texts found at Mari - namely the reconstruction of relations between state formations on the territory of Syria and Mesopotamia. It focuses on diplomatic and military contacts in the Old Babylonien period. The first part deals with the correspondence found in Mari itself - its form, the advantages and disadvantages of used materials, the classification of its parts and its storage. It 's focused on the form of diplomacy - the person of king, a hierarchy of rulers, an enthronement and exchanges of gifts. This is followed by a small excursion to the correspondence of women. We can not forget the prophecy, which forms an integral part of important decisions in the Old Babylonien period. And finally, work describes the military - the composition of armies, weapons and used tactics. In the second part the attempt follows to reconstruct historical events. The work is devoted to the reign of the two great monarchs of this period: Hammu-rapi and Zimri-Lim with regard to the available material. At the beginning of this reconstruction there is the Zimri-Lim's accesion to the throne. This is followed by a description of the events of cooperation between Babylon and Mari via the submission of Ešnunna, the rise and fall of Elam, the Larsa's conquest to the end of Mari itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Mari - krizovatka kultur.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFView/Open
Sepesiova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce284,83 kBAdobe PDFView/Open
Sepesiova_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,21 kBAdobe PDFView/Open
Sepesiova.pdfPrůběh obhajoby práce130,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.