Title: Vliv Laser Shock Peening (LSP) na mechanické vlastnosti oceli.
Authors: Papež, Petr
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Bricín David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37619
Keywords: laser shock peening;lsp;zbytkové napětí;povrch;mikrotvrdost;pulsní laser;rentgenová tenzometrie;xrd
Keywords in different language: laser shock peening;lsp;residual stress;surface;microhardness;pulse laser;x-ray diffraction technique;xrd
Abstract: Práce je zaměřená na technologii laser shock peening. V první části práce jsou popsány principy, vlivy na materiál, využitelnost a ekonomické hodnocení technologie. Také jsou popsány metody měření zbytkových napětí. V experimentální části probíhá ověření vlivů LSP na materiál. Jsou zde měřeny zbytková napětí a mikrotvrdosti a jejich průběhy pod povrchem materiálu. Dále je zkoumána jakost povrchu Ra a je provedeno hodnocení mikrostruktury.
Abstract in different language: The work is focused on laser shock peening technology. In the first part of the thesis are described principles, influences on material, usability and economic evaluation of technology. Methods for measuring residual stresses are also described. In the experimental part, the effects of LSP on the material are verified. There are measured residual stresses and microhardness and their course under the material surface. Further, the surface quality of Ra is investigated and microstructure is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PAPEZ_Diplomova_prace_2019.pdfPlný text práce26,2 MBAdobe PDFView/Open
H_Papez.pdfPrůběh obhajoby práce5,26 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Petr Papez_S17N0051P.pdfPosudek vedoucího práce451,04 kBAdobe PDFView/Open
OP_Petr Papez _S17N0051P.pdfPosudek oponenta práce534,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.