Title: Symbolika a funkce vztahu člověka a psa a jejich využití v pet průmyslu.
Other Titles: The symbolism and functions of the relationship between man and dog and its use in the pet industry.
Authors: Vrtišková, Pavla
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37840
Keywords: vztah;dichotomie;binární opozice;objekt;antropocentrismus;antropomorfismus;domestikace;subjekt;hybrid;aktérství;autonomie;polostrukturovaný rozhovor
Keywords in different language: relationship;dichotomy;binary opposition;object;anthropocentrism;anthropomorphism;domestication;subject;hybrid;agency;autonomy;semi-structured interview
Abstract: Cílem práce bylo prozkoumat podobu vztahu člověka a psa v současné době v našem kulturním prostoru a jeho důležitost. Vztahy se zvířaty jsou obecně vnímány jako podstatná součást lidského života, která je provázena mnoha myšlenkovými paradoxy. Ty vyplývají z mnohočetnosti rolí, které zvířata v základních oblastech lidské kultury a společnosti hrají: jsou komoditou, výzkumnými objekty, rodinnými příslušníky atd. Výzkum vztahů se zvířaty je důležitý z hlediska posunu lidského smýšlení o světě kolem nás a o našem místě v něm. Ještě do poloviny 20. století bylo v antropologické obci o zvířatech přemýšleno jako o objektech bez jakéhokoliv aktérství, které slouží k čistě lidským účelům. Vztah s "domácími mazlíčky" se této myšlence vždy částečně vymykal. Proto jsem se rozhodla tento vztah hlouběji prozkoumat a zjistit, jestli pes ve vztahu nabývá role objektu, či subjektu.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to explore the relationship between man and dog in our cultural space and its importance. Human-Animal relationship is generally perceived as an essential part of human life, which is accompanied by many thought paradoxes. These arise from the multiplicity of roles that animals play in the basic areas of human culture and society: they are commodities, research objects, family members, etc. Research of Human-Animal relationship is important in terms of moving human minds about the world around us and our place in it. Until the middle of the 20th century, the anthropological community considered animals as objects without their own agency, which serve for purely human purposes. The relationship with "pets" has always been out of the question. Therefore, I decided to explore this relationship deeper and see if the dog in the relationship acquires the role of object or subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vztah cloveka a psa a jeho dulezitost v soucasnosti_komplet_1.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Vrtiskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce953,69 kBAdobe PDFView/Open
Vrtiskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce630,41 kBAdobe PDFView/Open
Vrtiskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce350,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.