Title: Interkulturní mediace a její použití v praxi českých neziskových organizací
Other Titles: Intercultural mediation and its application in the practice of Czech nonprofit organisations
Authors: Zagarová, Zuzana
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37854
Keywords: teorie životní dráhy;životní dráha;pracovní dráha;motivace;interkulturní práce;interkulturní pracovník;migrace;strukturální faktory;biografický rozhovor;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: life course theory;life course;work path;motivation;intercultural work;intercultural worker;migration;structural factors;biographical interview;qualitative research
Abstract: Cílem bakalářské práce je rozkrýt pomocí teorie životní dráhy motivy, které vedly interkulturní pracovníky k rozhodnutí věnovat se tomuto povolání. Vychází z předpokladu, že tito lidé sami prošli cestu migrantů, v jejímž průběhu se museli vyrovnávat s novým kulturním prostředím, a díky tomu jsou kvalifikovaní k tomu, aby pomohli dalším cizincům na této cestě. Museli se potýkat se strukturálními překážkami spojenými s jejich znevýhodněným postavením migranta, a já se proto soustředím na tento druh překonávaných bariér. Využívám k tomu metodu biografického rozhovoru typického pro teorii životní dráhy a analyzuji hlavní kategorie, abych odhalila vztah mezi jednáním interkulturních pracovníků a sociálním kontextem, v rámci kterého se rozhodli věnovat se tomuto povolání.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to search for motivation behind the decision to become an intercultural worker using the life course theory. These workers experienced themselves the path of a migrant encountering new cultural environment and therefore they are now well qualified for helping other foreigners to pass this specific journey. They had to overcome certain structural obstacles connected to the disadvantaged position of a migrant and I try to concentrate on these type of struggles. I use qualitative method of a biographical interview typical for the life course theory and analyse the main categories so that I could reveal the relationship between actions of the intercultural workers and social context in which they decided to pursue this profession.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zagarova_BP.pdfPlný text práce267,24 kBAdobe PDFView/Open
Zagarova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Zagarova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Zagarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce337,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37854

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.