Title: Separátor plastových dílů
Other Titles: Separator of plastic parts
Authors: Bár, Marek
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Šperling Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37939
Keywords: vstřikolis;separátor;plastový díl;bezpečnost;design;technický systém;sestava;dopravník;konstrukce;výpočet;dimenzování;engel s.r.o.;rám;elektromotor;hřídel
Keywords in different language: injection molding;separator;plastic part;safety;design;technical system;assembly;conveyor;construction;strenght calculation;dimensioning;engel s.r.o.;frame;electric motor;shaft
Abstract: V diplomové práci se zabývám návrhem separátoru plastových dílů pro firmu ENGEL. Návrhem celé sestavy včetně dopravníku a jiných důležitých konstrukčních uzlů. Nejdříve jsou posouzena současná řešení firmy, poté vyhodnoceny vlastní návrhy, a nakonec vybrána nejvhodnější varianta dle požadavků. Závěrem je sestava ověřena pevnostním výpočtem pomocí MKP. Částečně je ověřena i kvalita separace. Ke konstrukci modelů je používán software NX 12.
Abstract in different language: In the diploma thesis, there I deal with the design of the separator of plastic parts for the ENGEL company. I deal with design of the whole assembly, including the conveyor and other important structural components. At first, the company's current solutions are assessed, then the proposals are evaluated and in the end, there has been chosen the best option according to requests. In conclusion, the report is verified by the strenght calculation using FEM. The quality of the separation is also partially verified. During the construction of models, there was used the software NX 12.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_BAR_DP_2019.pdfPlný text práce30,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bar_oponent.pdfPosudek oponenta práce965,23 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce942,19 kBAdobe PDFView/Open
Bar.pdfPrůběh obhajoby práce265,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37939

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.