Title: Spolupráce obcí v České republice
Other Titles: Intermunicipal cooperation in the Czech republic
Authors: Foltýnová, Eliška
Advisor: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Referee: Doležal Michal, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38006
Keywords: veřejná správa;samospráva;obec;spolupráce obcí;dobrovolný svazek obcí
Keywords in different language: public service;self-government;municipality;cooperation of municipalities;voluntary association of municipalities
Abstract: Pro psaní své bakalářské práce jsem si jako téma zvolila spolupráci obcí v České republice. Práci jsem rozdělila na dvě části. V první části jsem se věnovala historii samosprávy v českých zemích. Popsala jsem vznik obcí již v průběhu 19. století, kdy byly české země součástí Rakouska-Uherska, následně samosprávu v Československém státu a po vzniku samostatné České republiky a poté jsem popsala, jak je uspořádána samospráva v České republice v současné době. Dále jsem vysvětlila některé základní pojmy, které se týkají obecní samosprávy. Do první části jsem také zahrnula popis spolupráce obcí a její formy dle zákonné úpravy. Práce se věnuje také významu spolupráce. V rámci významu jsem popsala zejména možnost vylepšení služeb, které poskytuje obec a řešení problému roztříštěnosti samosprávy v České republice. Jako obsah druhé části jsem zvolila konkrétní příklad spolupráce obcí. Vybrala jsem si Mikroregion Střední Pošumaví, které je sdružením právnických osob. V současnosti má 12 členů - obcí. V práci popisuji, jak je sdružení uspořádáno, jeho orgány a pravomoci těchto orgánů. Také se věnuji hlavním důvodům vzniku této spolupráce a vytyčeným plánům do budoucna. Cílem práce je tedy seznámení se s možností obecní spolupráce a jejích forem a zároveň ukázka fungující spolupráce.
Abstract in different language: For my bachelor thesis I have chosen cooperation of municipalities in the Czech republic as a theme. I divided the work into two parts. In the first part I deal with the history of self-government in the Czech lands. I described the creation of municipalities already during the 19th century, when the Czech lands were part of the Austro-Hungarian Empire, then self-government in the Czechoslovak state and after the establishment of the independent Czech Republic and then I described how the self-government in the Czech Republic is currently being organized. Furthermore, I explained some basic concepts related to municipal government. In the first part I also included description of cooperation of municipalities and its forms according to the legal regulation. The work also deals with the importance of cooperation. In particular, I described the possibility of improving the services provided by the municipality and solving the problem of fragmentation of self-government in the Czech Republic. As the content of the second part I chose a concrete example of cooperation of municipalities. I chose the "Střední Pošumaví" microregion, which is an association of legal entities. It currently has 12 members - municipalities. In my thesis I described how the association is organized, its organs and the powers of these authorities. I also deal with the main reasons for this collaboration and plans for the future. The aim of my Bachelor thesis is to get acquainted with the possibility of municipal cooperation and its forms as well as demonstration of a working cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Eliska Foltynova_pdf.pdfPlný text práce327,44 kBAdobe PDFView/Open
Foltynova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce627,05 kBAdobe PDFView/Open
Foltynova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce275,31 kBAdobe PDFView/Open
Foltynova - posedek OP.pdfPosudek oponenta práce562,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.