Title: Etika úředního jednání
Other Titles: Ethics of official act
Authors: Charouzová, Aneta
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38007
Keywords: etika;etiketa;úřední jednání;veřejná správa;etický kodex;interní normativní předpis;byrokracie;státní služba;korupce;lobbing
Keywords in different language: ethics;etiquette;official conduct;official act;public administration;ethical code;internal normative prescription;bureaucracy;civil service;corruption;lobbing
Abstract: Pro zpracování své bakalářské práce jsem si zvolila téma: Etika úředního jednání. V současné době je etické chování úředníků a důvěra v jejich práci stižena řadou nedostatků. Dobré jméno úředníkům kazí především míra korupce a klientelismu. Ve své práci se proto věnuji jednak popisu etického jednání úředníka a principům dobré správy, ale také etickým kodexům z pohledu evropského práva a úpravou etiky Evropskou unií. Poslední část práce je věnována právě neetickému chování úředníků a jeho potírání formou legislativní úpravy. Cíl bakalářské práce spatřuji v analýze stavu veřejné správy České republiky a poukázání na důležitost etických kodexů a jejich pozitivní dopad na jednání úředníků veřejné správy.
Abstract in different language: To prepare my bachelor thesis, I have chosen the topic: Ethics of official act. Currently, the ethical behavior of officials and the confidence in their work suffer from a number of shortcomings. The main consequence of corruption and clientelism is the negative impact on their reputation. In my work, therefore, I deal both with the description of the ethical behavior of the official and with the principles of good administration, but also with the ethical codes from the point of view of European law and the modification of ethics by the European Union. The last part of the thesis is devoted to the unethical behavior of officials and their fight in the form of legislation. The aim of this bachelor thesis is to analyze the state of the public administration of the Czech Republic and to point out the importance of ethical codes and their positive impact to the behavior of public administration officials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Etika uredniho jednani_Aneta Charouzova.pdfPlný text práce780,86 kBAdobe PDFView/Open
Charouzova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce507,08 kBAdobe PDFView/Open
Charouzova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce280,96 kBAdobe PDFView/Open
Charouzova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce647,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.