Title: Vizualizace gramatiky ve výuce
Other Titles: Visualisation of grammar in education
Authors: Poklopová, Zuzana
Advisor: Höppnerová Věra, Prof. PhDr. DrSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38047
Keywords: vizualizace;gramatika;výuka;učení;pamět;vnímání
Keywords in different language: visualization;grammar;education;learning;memory;perception
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vizuáliemi, které reprezentují nějaký gramatický jev. Práce je rozdělená do dvou částí - teoretická část a praktická část. Teoretická část vysvětluje výhody vizualizace při učení a také to, jak by mohla pomoci při procesu učení. Největší důraz je kladen na přídavné jméno vizuální (např. vizuální vnímání, vizuální typ učení). Hlavním úkolem praktické časti bylo zjistit, jestli je nějakým způsobem gramatika znázorněna ve zkoumaných učebnicích německého jazyka. Pokud ano, tak které gramatické jevy jsou znázorněny a kolik vizuálií lze najít v těchto zkoumaných učebnicích. Práce se také zabývá gramatickými jevy, které se vizualizují nejvíce.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the pictures, which represent some grammatical phenomenon. This work is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part explains the advantages of visualization for teaching and learning, how it could be helpful during the learning process. It concentrates more closely on the adjective visual (e.g. visual perception, visual learning type). The main goal of the practical part was to find out if the grammar is somehow visualized in particular German textbooks. If so, then which specific grammatical phenomena are visualized and how much of these visualizations occur in each of the researched textbooks. This thesis is also concerned with the phenomena, which are visualized the most.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poklopova BP.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
Poklopova_VP.pdfPosudek vedoucího práce88,1 kBAdobe PDFView/Open
Poklopova_OP.pdfPosudek oponenta práce83,7 kBAdobe PDFView/Open
Poklopova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce426,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.