Title: Zavedení produktu na trh s důrazem na konkurenci
Other Titles: Product introduction to the market with emphasis on the competition
Authors: Jahn, Adam
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sedláček Jakub, Ing. M.B.A.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38703
Keywords: marketingový mix;obd;benchmarking;konkurence;pest analýza;porterova analýza;swot analýza
Keywords in different language: marketing mix;obd;benchmarking;competition;pest analysis;porter's analysis;swot analysis
Abstract: Předložená diplomová práce se věnuje problematice zavedení produktu na trh s důrazem na konkurenci. Projekt je realizován v podniku Openmatics, s. r. o. Hlavním cílem práce bylo navrhnout marketingový mix pro telematicko diagnostický produkt, který se nachází ve fázi vývoje. Pro dosažení hlavního cíle bylo nutné definovat jednotlivé dílčí úkoly, zejména pak srovnání konkurenčních produktů s ohledem na kvantitu obsažených funkcionalit a vytvoření situačních analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, jež jsou pro realizaci práce stěžejní, tj. inovace, konkurence, telematika, diagnostika OBD, marketingový mix a situačních analýz. Analytická část je soustředěna na představení podniku a nového produktu, srovnání konkurence pomocí benchmarkingu, definici strategie a navrhnutí marketingového mixu. V samém závěru je popsána autorova role v projektu a jeho doporučení pro zavedení produktu na trh. V diplomové práci bylo použito kvantitativního výzkumu. Celá studie představuje ucelený reálný projekt, který je použitelný při zavedení výrobku na trh ve fázi implementace.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis evaluates the introduction of a product into the market with an emphasis on competition. The project is realized through the company Openmatics, Ltd. The main objective of the project was to design a marketing blend for a telematicsdiagnostic product situated in a development phase. In order to achieve the main goal, it was crucial to define individual tasks, particularly when comparing competing products with regard to the quantity of functionalities contained, and the construction of situational analyzes of the external and internal environment. The theoretical part of the thesis defines basic concepts that are central for the realization of the work such as innovation, competition, telematics, OBD diagnostics, marketing mix and situational analyzes. The analytical segment focuses on introducing the company as well as the new product, comparing competition using benchmarking, and designing a strategy of a marketing mix. Finally, the author's role in the project is described as well as the recommendations for product introduction to the market. The use of quantitative research was applied in the diploma thesis, and the entire study is a comprehensive, realistic project that is applicable when launching a product in the implementation phase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Adam_Jahn.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jahn-VP.pdfPosudek vedoucího práce136,43 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jahn-OP.pdfPosudek oponenta práce194,74 kBAdobe PDFView/Open
DP - Jahn prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce24,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.