Title: Vojta Beneš - život a odkaz na severním Plzeňsku
Other Titles: Vojta Benes - his life and legacy in north Pilsen
Authors: Fojtíková, Adéla
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39150
Keywords: vojta beneš;životopis;československý odboj;pedagogika;regionální literatura
Keywords in different language: vojta benes;biography;czechoslovak resistence;pedagog;regional literature
Abstract: Vojta Beneš byl český pedagog, politik, spisovatel a bratr prezidenta Edvarda Beneše. Jeho celoživotní dílo však zůstává upozaděno. Vojta Beneš se stal významným českým pedagogem nejen v českých zemích, ale také se věnoval výchově dětí českých krajanů v Americe během před první světovou válkou. V USA se zaměřil na odbojovou činnost během první světové války. Po návratu se stal váženým školním inspektorem a poslancem a následně i senátorem. Na svou odbojovou činnost navázal během druhé světové války a částečně i během komunistického režimu. Celý život byl členem sociální demokratické strany. V teoretické části bakalářské práce se zabývám životem Vojty Beneše s nejdůležitějšími okamžiky v jeho životě s cílem vytvořit stručný životopis. Částečně se snažím zdůraznit Vojtův vliv na Plzeňsku, proto se věnuji se také jeho blízké rodině a rodišti. Dále se zaměřuji na jeho politickou činnost včetně dějin sociální demokracie. A nakonec se věnuji jeho spisovatelské činnosti s regionální tematikou. V praktické části zjišťuji, jaké povědomí o Vojtovi Benešovi mají děti na Základní škole Dr. Edvarda Beneše v Kožlanech, tedy v jeho rodišti. Průzkum proběhl formou dotazníků.
Abstract in different language: Vojta Benes was a Czech teacher, politician, writer and brother of President Edvard Benes. His work of life remains diminished. Vojta Benes became an important Czech teacher not only in the Czech lands, but also he devoted to the education of children of Czech compatriots in America during the First World War. In the US, he focused on resistance activity during the First World War. After his return he became a respected school inspector and a deputy and subsequently a senator. He continued his resistance activity during World War II and partly during the communist regime. All his life he was a member of the Social Democratic Party. In the theoretical part of my Bachelor thesis I deal with the life of Vojta Benes with the most important moments in his life with the aim to create a brief biography. I partly try to emphasize Vojta's influence on the Pilsen region, so I also focus on his close family and birthplace. Furthermore, I focus on his political activities, including the history of social democracy. And finally, I focus on his writing activities with regional themes. In the practical part I find out what kind of awareness of Vojta Benes have the children at the Primary School of Dr. Edvard Benes in Kozlany, his birthplace. The survey was in the form of questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vojta Benes - zivot a odkaz na severnim Plzensku.pdfPlný text práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
Fojtikova V.pdfPosudek vedoucího práce379,42 kBAdobe PDFView/Open
Fojtikova O.pdfPosudek oponenta práce386,65 kBAdobe PDFView/Open
Fojtikova P.pdfPrůběh obhajoby práce156,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.