Title: Pravěké osídlení na Domažlicku
Other Titles: Prehistoric settlement in Domažlice
Authors: Kabourek, Jakub
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39152
Keywords: doba bronzová;mohyla;pohřebiště;pravěk;hradiště
Keywords in different language: bronze age;tumulus;necropolis;prehistory;hillfort
Abstract: Domažlicko je historicky i kulturně bohatá oblast, která je spojena v lidském podvědomí převážně se středověkem a novověkem. Také pravěké osídlení této oblasti je nejenom velice zajímavé, ale pro historický vývoj západních Čech velice důležitá. V teoretické části bakalářské práce se zabývám vymezením regionu, které je důležité pro představu proč se právě zde lidé usídlili. Dále se zabývám historií bádání v tomto regionu, kde s přes první bádání dostávám až k založení Chodského muzea. Nakonec se zaměřuji na popsání pravěkého vývoje v západních Čechách od paleolitu do období stěhování národů, přesněji příchodu Slovanů. V praktické části se zaměřuji na vybraná naleziště, konkrétně se jedná o Les Sněm, Podrážnice a Svržno. Na nalezištích popisuji, historii archeologických prací a artefakty, které se na těchto nalezištích nalezly. V neposlední řadě se zaměřuji na muzea, v nichž se můžeme setkat s vystavenými artefakty z vybraných nalezišť.
Abstract in different language: Domažlice is a historically and culturally rich area that is connected in the human subconscious mainly with the Middle Ages and the Modern Age. Also the prehistoric settlement of this area is not only very interesting, but very important for the historical development of Western Bohemia. In the theoretical part of the thesis I deal with the delimitation of the region, which is important for the idea of why people settled here. Furthermore, I deal with the history of research in this region, where I get through the first research to the foundation of the Chod Museum. Finally, I focus on describing prehistoric development in Western Bohemia from the Palaeolithic to the Migration Period, more precisely the arrival of the Slavs. In the practical part I focus on selected sites, namely the Forest of the Assembly, the Podrážnice and the Svržno. At the sites I describe the history of archaeological works and artifacts that have been found at these sites. Last but not least, I focus on museums where artifacts from selected sites can be seen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praveke osidleni na Domazlicku - Jakub Kabourek.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
Kabourek V.pdfPosudek vedoucího práce655,78 kBAdobe PDFView/Open
Kabourek O.pdfPosudek oponenta práce609,21 kBAdobe PDFView/Open
Kabourek P.pdfPrůběh obhajoby práce147,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.