Title: Opereta a muzikál Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v proměnách času
Other Titles: The musical of the Josef Kajetán Tyl Theater of Pilsen in its history
Authors: Kalinová, Michaela
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39153
Keywords: opereta;muzikál;plzeň;divadlo josefa kajetána tyla v plzni;pěvci;osobnosti;ředitelé
Keywords in different language: operetta;musical;pilsen;josef kajetán tyl theater in pilsen;singers;personalities;directors
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena hlavně na historický vývoj operetního a muzikálového souboru Divadla Josefa Kajetána v Plzni. Vývojem operetního a muzikálového souboru se budu zabývat od roku 1868 do současnosti. Celá práce bude doprovázena vlivem ředitelů a umělecký šéfů na tento soubor s ohledem na významné historické události. Velmi důležitou částí práce jsou dvě kapitoly pojednávající samostatně o operetách a o muzikálech. Dohromady bude v této části pět inscenací, které jsou něčím výjimečné. Vybrala jsem si tři známé operety - Polská krev, Mamzelle Nitouche, Orfeus v podsvětí a dva muzikály Divotvorný hrnec, Líbej mě, Káťo!. Každá podkapitola o představeních obsahuje tabulky s informacemi o premiérách, které jsem samostatně vypracovala. Závěrečným krokem k dokončení bakalářské práce se stane empirickým výzkum, rozhovor s významnou osobností DJKT, která je členkou muzikálového souboru. Daný rozhovor proběhne ústní formou a bude zaznamenán v originálním znění. Stěžejní pro mě bude podrobná analýza jednotlivých dokumentů pojednávající o jmenovaných tématech. Jednotlivé prameny komparuji, abych došla ke správným údajům, protože, jak jsem se již výše zmínila, informace v publikacích nemusí být vždy pravdivé. A také například dobové programy, z nichž vyplývají poutavé informace, mohou obsahovat tiskové chyby. Může se také stát, že by některé prameny byly politicky zabarveny. Mým klíčovým úkolem bude sumarizovat informace, které nejsou nikterak ovlivněny nebo chybně zpracovány.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the historical development of the operetta and musical ensemble of the Josef Kajetán Tyl Theatre in Pilsen. I will deal with the development of operetta and musical ensembles from 1868 to the present. The whole work will be accompanied by the influence of directors and artistic bosses on this ensemble considering important historical events. A very important part of this thesis is two chapters dealing with operettas and musicals. Together there will be five productions that are uncommon. I chose three famous operettas in the Czech versation - Polská krev, Mamzelle Nitouche, Orfeus v podsvětí and two musicals in the Czech versation - Divotvorný hrnec, Líbej mě, Káťo! Each subchapter about performances contains tables with information about the premieres that I have made on my own. The final step towards the completion of the bachelor thesis would be empirical research, an interview with a famous figure of the Josef Kajetán Tyl Theatre in Pilsen, who is a member of the musical ensemble in Pilsen. The interview will be oral and will be recorded in its original version. A detailed analysis of the various documents on the topics mentioned will be crucial for me. I compare the various sources to get the right data, because as I already mentioned, the information in the publications may not always be trustworthy. And also, period programs, which generate interesting information, may contain some printing errors. It can also happen that some sources were politically colored. My main task will be to summarize information that is not affected or mistaken.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michaela Kalinova - Opereta a muzikal Divadla Josefa Kajetana Tyla v Plzni v promenach casu.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Kalinova O.pdfPosudek oponenta práce456,73 kBAdobe PDFView/Open
Kalinova V.pdfPosudek vedoucího práce722,53 kBAdobe PDFView/Open
Kalinova P.pdfPrůběh obhajoby práce190,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.