Title: Problematika první pomoci a úrazovosti v tělesné výchově na základní škole
Other Titles: Problems of first aid and injury in physical education at basic school
Authors: Kohout, Rostislav
Advisor: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39169
Keywords: první pomoc;úraz;tělesná výchova;základní škola;starší školní věk
Keywords in different language: first aid;injury;physical education;primary school;older school age
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou první pomoci a úrazovosti v tělesné výchově na základních školách. Cílem diplomové práce je prostřednictvím dotazníkového šetření posoudit úroveň znalostí žáků 6. a 9. tříd vybraných ZŠ v Domažlicích v oblasti první pomoci a zjistit nejčastější příčiny a okolnosti vedoucí k úrazům při tělesné výchově. Průzkumu se zúčastnilo celkem 93 respondentů, od kterých bylo získáno 88 validních dotazníků. Na základě analýzy výsledků tohoto šetření a potvrzení či vyvrácení hypotéz vyslovujeme následující závěry: Úrazy se častěji v hodinách tělesné výchovy stávají dívkám. Úrazy se nejčastěji stávají při nácviku nových pohybových dovedností a při sportovních hrách s míčem. Znalosti první pomoci se zkvalitňují s rostoucím věkem respondentů a jsou na poměrně dobré úrovni. Z celkového počtu si 83 % dotázaných myslí, že zná zásady první pomoci.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the problems of first aid and injuries in physical education at primary school. The aim of this thesis is to assess the level of knowledge of pupils attending the 6th and 9th grades of selected primary schools in the area of first aid. Questionnaires were sent to pupils to find out the most frequent causes and conditions leading to injuries during physical education lessons at school. The survey were sent to 93 respondents. Out of this number, 88 questionnaires were recovered and evaluated. Based on the analysis of the results of this investigation, we conclude the following: The injuries becoming more often to girls than boys during physical education lessons. Injuries are usually occuring during the training of new motor skills and sports games with the ball. First aid knowledge is improving with increasing age of respondents and it seems that the knowledge of first aid is relatively good. Almost 83 percent of respondents think they can give first aid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - RK final tisk.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Kohout R. - VP.pdfPosudek vedoucího práce173,68 kBAdobe PDFView/Open
Kohout R. - OP.pdfPosudek oponenta práce226,59 kBAdobe PDFView/Open
Kohout R..pdfPrůběh obhajoby práce47,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.