Název: Hudba jako podpůrný prostředek ve výuce angličtiny
Další názvy: Using music in English lessons to encourage language learning
Autoři: Večeřová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39220
Klíčová slova: výuka výslovnosti;hudba;hudební způsobilost;výslovnostní schopnosti v cizím jazyce;výuka anglického jazyka
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching pronunciation;music;musical aptitude;foreign language pronunciation abilities;elt
Abstrakt: Cílem práce je teoreticky podepřít užití hudby pro výuku anglické výslovnosti a zjistit, zda existuje vzájemný vztah mezi hudebními dovednostmi a výslovnostními schopnostmi v cizím jazyce. V teoretické části je názorně ukázáno, v jakých aspektech hudba jako výukový nástroj vyhovuje současným stanoviskům, metodám a technikám výuky anglické výslovnosti. Vzájemné propojení hudebních a jazykových schopností je dále ilustrováno řadou výzkumných studií a vědeckých článků. Prováděný výzkum je zaměřen na testování hypotézy, že studenti s hudebními schopnostmi dosahují lepších výsledků při napodobování fonologického systému cizího jazyka než studenti, kteří si nerozvíjeli své vrozené hudební předpoklady. Výslovnost účastníků je hodnocena ve dvou samostatných úkolech - při čtení nahlas a při napodobování zvukových nahrávek - které jsou následně porovnány ke zjištění míry zlepšení výslovnosti. Výzkum je realizován pomocí dotazníků, zvukových nahrávek, fonetických přepisů a vyhodnocovacích tabulek. Ačkoliv výsledky výzkumu jednoznačně nepotvrzují hypotézu, nelze vyloučit souvztažnost mezi hudebními dovednostmi a výslovnostními schopnostmi v cizím jazyce. Výzkum navíc odhaluje trendy, které potvrzují vhodnost hudby jako nástroje pro výuku anglické výslovnosti v českém kontextu výuky anglického jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of the thesis is to theoretically underpin the use of music in teaching English pronunciation and to ascertain the interrelationship between musical competence and foreign language pronunciation abilities. In the background chapter, it is demonstrated in what aspects the tool of music complies with the contemporary views, methods and techniques of teaching English pronunciation. Additionally, the interconnection of musical and language aptitudes is illustrated by a number of research studies and scientific articles. The conducted research is aimed at testing out the hypothesis that students with musical abilities perform better in mimicking a foreign language phonological system than students who have not developed their innate musical predispositions. The participants' pronunciation is assessed in two separate tasks - in reading out loud and imitating audio recordings - which are afterwards contrasted to measure also the improvement. The research is realized by the means of background questionnaires, recordings, phonetic transcriptions and scoring tables. Although the research results do not unequivocally confirm the hypothesis, the correlation between musical competence and foreign language pronunciation abilities cannot be negated. Besides, the research reveals trends which validate the suitability of music as a tool for teaching English pronunciation in the Czech context of ELT.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Vecerova.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vecerova_ved_kleck.pdfPosudek vedoucího práce732,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vecerova_opon_Skop.pdfPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obh_Vecerova.pdfPrůběh obhajoby práce399,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.