Title: Modelově orioentovaný vývoj softwaru: řízení spojky automatické převodovky kamionů
Other Titles: Model oriented software develompnet: controll of clutch in automatic transmission of truck
Authors: Kubíček, Karel
Advisor: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Balda Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39264
Keywords: automatická spojka;automobilový průmysl;dspace;generování kódu;hil;matlab;mbsd;mil;sil;simulink;software;targetlink
Keywords in different language: automatic transsmision;automotiv industry;code generation;dspace;hil;matlab;mbsd;mil;sil;simulink;software;targetlink
Abstract: Cílem této práce je demonstrování postupu vývoje softwaru v automobilovém průmyslu při použití automatického generování kódu z modelu v Simulinku. V této práci bude nastíněn vývoj celého odvětví a rostoucí význam a objem softwaru v automobilového průmyslu, včetně uvedení nejdůležitějších norem a standardu. Dále jsou v práci popsány a vzájemně porovnány dva způsoby vývoje softwaru: klasický přístup ručně psaného kódu a modelově orientovaný přístup. Proces modelově orientovaného vývoje softwaru generování kódu bude demonstrován na modelu regulátoru spojky automatické převodovky a to včetně fyzikálního modelu. Práce popisuje, jak upravit model, a která pravidla dodržovat, aby bylo možné pomocí vhodných nástrojů automaticky vygenerovat kód z modelu. Dále se v diplomové práci pojednává o integraci vygenerovaného kódu do ručně psaného kódu. Závěr práce je věnován popisu testování, validace a vyhodnocení výsledku, kterých celý systém s integrovaným automaticky vygenerovaným kódem dosáhl.
Abstract in different language: The aim of this work is to demonstrate the development of software in the automotive industry. This software will be based on automated code generation from the model in Simulink. It will be describe how it differs from the classical programming approach and what benefits it has. This work will describe the development of the entire industry and the growing importance and volume of software in the automotive industry, including the introduction of the most important standards and norms, which are used. The code generation process will be demonstrated on the clutch controller of the automatic transmission model including the physical model. It will be describe how to modify the model and wich rules have to been followed to make it possible to use suitible tools for automatic code generation from the model. In the next step the generated code will be integrated into handwritten code. The conclusion of this work will deal with the test strategy, validation and verification of the results achieved by the entire system with the integrated automatically generated code.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-A17N0014P.pdfPlný text práce10,57 MBAdobe PDFView/Open
kubicek-v.pdfPosudek vedoucího práce703,98 kBAdobe PDFView/Open
kubicek-o.pdfPosudek oponenta práce698,14 kBAdobe PDFView/Open
kubicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce361,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39264

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.