Title: Integrace rozšířené reality do postupu virtuálního uvádění do provozu
Other Titles: Seamless integration of augmented reality into digital workflow of virtual commissioning
Authors: Havlíček, Ondřej
Advisor: Severa Ondřej, Ing.
Referee: Faist Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39270
Keywords: hmi;hololens;rozšířená realita;virtuální uvádění do provozu
Keywords in different language: hmi;hololens;augmented reality;virtual commissioning
Abstract: Tato práce se zabývá integrací rozšířené reality do procesu virtuálního uvádění do provozu. Práce popisuje jednotlivé kroky obvyklého uvádění do provozu a posléze popisuje kroky modernějšího procesu virtuálního uvádění do provozu, který se snaží využívat nově vznikajících technologií. Na několika skutečných příkladech demonstruje využitelnost virtuální a rozšířené reality v průmyslu a následně navrhuje, jak využít rozšířenou realitu v podobě Microsoft HoloLens brýlí v procesu virtuálního uvádění do provozu. Navržené řešení zobrazí pracovní zóny a 3D model v HoloLens aplikaci, která po zobrazení umožní i úpravu těchto zón a synchronizuje je s ostatními programy. Výsledné řešení se skládá ze serveru, který běží na PC, a HoloLens aplikace, která komunikuje s tímto serverem přes Wi-Fi pomocí TCP soketů. Aplikace využívá funkcí programu NX MCD, kde se vytváří a exportují modely, a programu TIA Portal, kde se definují pracovní zóny, se kterými se pak následně pracuje v řídícím systému.
Abstract in different language: This thesis investigates the integration of augmented reality into the digital workflow of virtual commissioning. The thesis describes the stages of regular workflow of commissioning and then it describes the improved process of the virtual workflow of commissioning that uses newly emerging technologies. It demonstrates the applicability of virtual and augmented reality applications on several real-life use cases and then it proposes a solution to utilize the augmented reality via Microsoft HoloLens smartglasses. The proposed solution visualizes workspace zones and a 3D model using the HoloLens application that enables to adjust these workspace zones and synchronize them with other programs. The final solutions then consist of a server application running on a PC and HoloLens application that communicates with the server over Wi-Fi using TCP sockets. The application uses functions from the NX MCD program where 3D models are created and exported, and from TIA Portal where the workspace zones are defined and then used in a control system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej_Havlicek_thesis.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
havlicek-v.pdfPosudek vedoucího práce612,49 kBAdobe PDFView/Open
havlicek-o.pdfPosudek oponenta práce565,93 kBAdobe PDFView/Open
havlicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce314,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.