Title: Projektové vyučování ve vlastivědě
Other Titles: Project education in first grade-history
Authors: Ticháčková, Dana
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39283
Keywords: projektová výuka;frontální výuka;projektová metoda;vlastivěda;tvůrčí atmosféra;sebedůvěra;sebehodnocení;první stupeň zš;projekt
Keywords in different language: project learning;frontal learning;project method;first grade-history;creative atmosphere;self-esteem;self-evaluation;elementary school;project
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním a jeho využitím na prvním stupni ZŠ. Projektová výuka se oproti tradiční frontální výuce odklonila od ustálených výukových metod a postupů v českém školství. Jelikož se v této práci objevuje konkrétní příklad projektu na prvním stupni, mohou se další pedagogové inspirovat ve své vlastní praxi. Diplomová práce je zároveň zaměřena na historický kontext pro vznik projektové metody. Pro čtenáře je zde vytvořen přehled historických období, která v zahraničí i u nás vedla k zavedení inovativní výukové metody. Zmíněná metoda totiž zakládá na pozitivní tvůrčí atmosféře, probouzení aktivity žáků, posílení sebedůvěry a pěstování schopnosti sebehodnocení. Utváří příznivý vztah žáků ke škole, učí mít žáky svůj vlastní názor a také umožňuje otevřený kontakt se žáky. Většina pedagogů se projektové metodě nebo projektovému vyučovaní cíleně vyhýbá kvůli velké časové náročnosti. Nutná je totiž dokonalá příprava projektu ze strany učitele před samotnou realizací a současně se musí počítat s dostatkem času při utváření projektu ze strany dětí. V závěru této absolventská práce je pozornost převedena na klady a zápory projektového vyučování. Tato pozitiva a negativa mají být vnímány jako pádné argumenty, které jsou podložené využitou literaturou i ověřením konkrétního projektu z diplomové práce při výuce v hodinách vlastivědy. Doporučení, která plynou z této práce jsou cíleny na elementární stupeň základní školy v hodinách vlastivědy od čtvrtého ročníku.
Abstract in different language: This diploma thesis is engaged in project learning and its use in elementary school. Project learning, beside traditional frontal learning , departed from stable learning methods and processes in Czech education. Because of concrete example of a project in elementary school engaged in this work, any teacher can inspire in his/her own school experience. This thesis also deals with historical context for genesis of project method. For readers, there is made an overview of historical periods, which led to introduction of innovative learning method in Czech Republic and also abroad. Mentioned method is based on creative atmosphere, increase of pupils' activity, reinforcement self-esteem and improve an ability of self-evaluation. It shapes pupils' favorable relationship to school, it also learns them to have their own opinion and it helps to have an open contact with pupils. The vast of pedagogues intentionally avoid the project method or project learning because of huge time difficulty. A perfect preparation is needed, especially from the teacher's side before the whole realization. The teacher should also count with enough time for formation of the project by children. In conclusion of this work there is targeted on advantages and disadvantages of project learning. Those positives and negatives shall be perceived as strong arguments, which are underlying by used literature and verification of concrete project from this diploma thesis by using it in History lessons. Recommendations, which result from this thesis, are targeted at lessons of History in fourth grade of elementary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Dana Tichackova.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Tichackova V.pdfPosudek vedoucího práce678,53 kBAdobe PDFView/Open
Tichackova O.pdfPosudek oponenta práce717,86 kBAdobe PDFView/Open
Tichackova P.pdfPrůběh obhajoby práce183,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.