Title: Hodnocení projektu ve vybrané společnosti
Other Titles: Project Evaluation in Selected Company
Authors: Fiala, Tomáš
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Martinovský Václav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40032
Keywords: hodnocení projektu;milníková metoda;projektové řízení;projekt
Keywords in different language: project evaluation;milestones trend analysis;project management;project
Abstract: Tématem této bakalářské práce je hodnocení projektu ve vybrané společnosti. Hlavním cílem této práce je popsání projektového managementu a realizace projektu společnosti ACTI PACK CZ, a.s. V teoretické části je popsán projekt, jeho životní fáze a jeho hodnocení. Praktická část obsahuje popis vybrané organizace a realizovaného projektu zakoupení nové výrobní linky, dále pak popis rizik, harmonogramu a rozpočtu. Hlavní část práce se týká hodnocení projektu metodou MTA.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is project evaluation in the selected company. The main goal of this thesis is to describe the project management and the project realization of the company ACTI PACK CZ, a.s. The theoretical part describes the project, its life cycle, and its evaluation. The practical part includes the description of a selected company and implementation of a newly purchased production line also it includes a description of risks, the timetable, and the budget. The main part is the evaluation of the project by the MTA method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-finalni.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Fiala_Tomas_V.pdfPosudek vedoucího práce123,78 kBAdobe PDFView/Open
Fiala_Tomas_o.pdfPosudek oponenta práce225,78 kBAdobe PDFView/Open
Fiala - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce56,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.