Title: Modifikace netradičních sportovních her na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Modifications of the non-traditional sports games at elementary school
Authors: Krausová, Martina
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40303
Keywords: netradiční hry;modifikace pravidel;děti mladšího školního věku.
Keywords in different language: non-traditional games;modification of rules;children of younger school age.
Abstract: Diplomová práce se zabývá modifikací netradičních sportovních her na 1. stupni základních škol. Začátek práce je zaměřen na netradiční sportovní hry, seznámení s jejich základními pravidly. V praktické části jsem si stanovila cíle a úkoly práce, na základě kterých jsem si sestavila dotazník, který jsem následně zpracovala a výsledky jsem zanesla do grafů. Grafy jsem patřičně okomentovala a vyhodnotila stanovené cíle. V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, jaké povědomí mají učitelé o netradičních hrách. Jaké netradiční hry jsou zařazovány do vyučovací jednotky tělesné výchovy. Na základě dotazníkového šetření jsem vytvořila vhodnou modifikaci méně používaných her v hodinách tělesné výchovy. Hry s modifikovanými pravidly jsou přizpůsobeny dětem mladšího školního věku. Navržený materiál by měl seznámit učitele s netradičními sportovními hrami a usnadnit jim zařazování netradičních her do výuky.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with modification of non-traditional sports games at primary school. The beginning of the work is focused on non-traditional sports games and familiarization with their basic rules. In the practical part, I set the objectives and tasks of the work on which I have compiled a questionnaire, which I subsequently processed and included the results in the graphs. I commented on these graphs and evaluated the set goals. The questionnaire survey revealed how teachers are aware of untraditional games. What kind of non-traditional games are included in the physical education unit. On the basis of the questionnaire survey, I created an appropriate modification of less used games in physical education classes. These games with modified rules are adapted to children of younger school age. The proposed material should introduce teachers to non-traditional sports games and make it easier for teachers to include non-traditional games in teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martina Krausova.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Krausova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce164,67 kBAdobe PDFView/Open
Krausova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce146,48 kBAdobe PDFView/Open
Krausova M..pdfPrůběh obhajoby práce62,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40303

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.