Title: Ergonomická studie pracovních činností z hlediska zatížení pohybového aparátu
Other Titles: Ergonomic study of work activities in terms of musculoskeletal load
Authors: Kotora, Tomáš
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40309
Keywords: ergonomie;pohybové studie;pohybový aparát;kompenzace;prevence
Keywords in different language: ergonomics;exercise studies;motion apparatus;compensation;prevention
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na identifikaci a analýzu pracovních činností, které jsou nejrizikovější z pohledu zatížení pohybového aparátu. Výzkumný soubor tvořila čtyři pracovní místa ve firmě ProMinent Systems spol. s r. o. V hale proběhlo celkové pozorování činností, na základě tohoto pozorování byla vybrána čtyři pracovní místa. Na pracovní místa byly aplikovány ergonomické checklisty. V reakci na výsledky z ergonomických checklistů byly stanoveny kritické činnosti na každém pracovním místě. Kritická činnost na každém pracovišti byla podrobena analýze pomocí ergonomické metody RULA a REBA. Výsledky ukázaly, že všechny analyzované pracovní činnosti mají negativní vliv na zaměstnance a jejich pohybový aparát. Nejvíce ovlivněna část pohybového aparátu je trup a krk. Následně byl vytvořen kompenzační cvičební plán, který je zaměřen právě na nejvíce poškozené části pohybového aparátu.
Abstract in different language: This Diploma Thesis is focused at identifying and analysing the work activities that are most risky from the perspective of the motion apparatus load. The research included four working places at ProMinent Systems. There was a total observation of all activities in the hall and four working places have been selected based on this. Ergonomic checklists were applied to the working posts. In response to the results from the ergonomic checklists, critical activities at each work site were determined. Critical activity in each workplace was analysed using the RULA and REBA ergonomic method. The results showed that all analysed work activities have a negative effect on employees and their mobility apparatus. Most affected part of the motion apparatus are torso and neck. A compensatory exercise plan was subsequently created, targeting precisely the most damaged parts of the mobility apparatus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Kotora T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce168,67 kBAdobe PDFView/Open
Kotora T. - OP.pdfPosudek oponenta práce192,41 kBAdobe PDFView/Open
Kotora T..pdfPrůběh obhajoby práce80,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.