Title: Změny EMG signálu při vyplňování dotazníku živosti pohybové imaginace
Other Titles: EMG signal changes during filling in The Vividness of Movement Imagery Questionnaire
Authors: Stuchlová, Michaela
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40311
Keywords: dotazník živosti pohybové imaginace;externí vizuální imaginace;interní vizuální imaginace;kinestetická imaginace;emg signál;imaginace;pohybová imaginace;pohyb
Keywords in different language: vividness of movement imagery questionnaire;external visual imagery;internal visual imagery;kinesthetic imagery;emg signal;imagery;movement imagery;movement
Abstract: Práce je zaměřena na zjištění, zda dochází ke změně EMG signálu mezi relaxací a pohybovou imaginací a nakolik je subjektivně reálná pohybová imaginace respondentů při vyplňování modifikovaného Dotazníku živosti pohybové imaginace. Teoretická část pojednává o aspektech na lidský pohyb, seznamuje s neurologickými pojmy spojovanými s představou pohybu, nebo zahrnuje podrobnější vysvětlení použitého dotazníku a imaginace. V metodologické části byl při testování sledován EMG signál musculus tibialis anterior levé dolní končetiny v průběhu interní vizuální imaginace, externí vizuální imaginace a kinestetické imaginace. Výsledky jsou přehledně zpracovány formou tabulek a grafů. Rozdíly průměrů mezi relaxací a jednotlivými druhy imaginace se ukázaly statisticky nevýznamné.
Abstract in different language: The work is focused on finding whether there is a change in the EMG signal between relaxation and movement imagination and how much is the subjectively real movement imagination of the respondents when filling out the modified Vividness of Movement Imagery Questionnaire. The theoretical part deals with aspects of human movement, introduces the neurological concepts associated with the idea of movement, or includes a more detailed explanation of the questionnaire and imagination used. In the methodological part, the EMG signal of the anterior tibialis muscle of the left lower limb was monitored during testing during the internal visual imagery, external visual imagery and kinesthetic imagery. The results are clearly processed in the form of tables and graphs. The differences in averages between relaxation and individual types of imagination proved to be statistically insignificant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_stuchlova_final.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Stuchlova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce137,52 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce141,96 kBAdobe PDFView/Open
Stuchlova M..pdfPrůběh obhajoby práce62,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.