Title: Vztah pohybového režimu a délky a kvality spánku u dětí mladšího školního věku.
Other Titles: The relationship of exercise regime to the length and quality of sleep in children of younger school age
Authors: Zborníková, Michaela
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40314
Keywords: kvalita spánku;pohybový režim;mladší školní věk
Keywords in different language: sleep quality;exercise regime;younger school age
Abstract: Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části práce byl na základě odborné literatury popsán spánek, fáze spánku, poruchy spánku a spojitost spánku s lidským zdravím a pohybem. Dále byl uveden popis pohybových aktivit žáků mladšího školního věku a významu pohybového režimu. V praktické části práce byla zpracována data, která byla získána pomocí monitoringu pohybového režimu a délky a kvality spánku u dětí mladšího školního věku. Měření bylo prováděno po dobu jednoho týdne, hodinkami Garmin Forerunner 35. Získaná data byla vyhodnocena a bylo provedeno porovnání vztahů mezi naměřenými údaji. Cílem této diplomové práce bylo na základě nasbíraných dat prozkoumat vztahy mezi spánkem a pohybovým režimem u dětí mladšího školního věku.
Abstract in different language: The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. In the first part of the thesis, sleep, sleep phases, sleep disorders and the connection between sleep and human health and exercise were described on the basis of professional literature.The following was a description of the physical activities of younger school age pupils and the importance of the physical regime. In the practical part of the thesis, data were processed, which were obtained by monitoring the physical activity and the length and quality of sleep in children of younger school age. The measurement was performed during one week with a Garmin Forerunner 35 watch. The obtained data were evaluated and a comparison of the relationships between the measured data was performed. The aim of this thesis was to examine the relationship between sleep and physical activity in children of younger school age on the basis of collected data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Final004.PDFPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Zbornikova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce167,21 kBAdobe PDFView/Open
Zbornikova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce175,71 kBAdobe PDFView/Open
Zbornikova.pdfPrůběh obhajoby práce48,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.