Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpottová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNárožná, Andrea
dc.contributor.refereeFajfrlíková Tereza, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:04Z-
dc.date.available2019-4-3
dc.date.available2020-11-10T00:30:04Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-15
dc.identifier82110
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40316-
dc.description.abstractHlavním cílem kvalifikační práce bylo sestavit a realizovat pohybový intervenční program pro seniory v domově s pečovatelskou službou a zanalyzovat jeho dopady na vybrané aspekty zdraví a kvality života probandů. Sestavená pohybová intervence byla aplikována po dobu 3 měsíců mezi výzkumnými analýzami, které probíhaly prostřednictvím sportovních hodinek Garmin 35, odběru osobní anamnézy a dotazníkových šetření, hodnotících vnímání kvality života, míry deprese a závislosti seniora na druhé osobě. Vstupní a výstupní analýza proběhla na výzkumném prvku, který byl sestaven ze seniorů obou pohlaví ve věku 80 - 86 let. Závěrečná komparace vstupní a výstupní analýzy prokázala, že výsledky hodnotící vliv pohybové intervence na seniora mají pozitivní diferenci a lze tedy jednoznačně pohybovou intervenci doporučit pro další práci se seniory nejen v tomto zařízení.cs
dc.format86 s., XVII s. (117 741 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpohybová intervencecs
dc.subjectzdraví a kvalita životacs
dc.subjectdomov s pečovatelskou služboucs
dc.subjectseniorcs
dc.subjectgarmin 35cs
dc.titleNávrh, realizace a posouzení vlivu pohybové intervence na seniory v domově s pečovatelskou služboucs
dc.title.alternativeSuggestion, implementation and assessment of the impact of physical intervention on the elderly in the nursing homeen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this thesis was to compile and implement the locomotor training programme for the elderly in the care home. It also analyzed the impact of this programme on health and quality of life aspects of the probands. The compiled locomotor training was applied over the period of three months within the research analysis run with the help of smartwatch Garmin 35, taking the personal anamnesis and questionnaire research evaluating the perception of the quality of life, degree of depression and dependence of the elderly on others. The initial and final analysis was taken on the research element which consisted from the elderly of both sexes between the ages of 80 to 86 years old. The concluding comparison of the initial and final analysis proved that the results evaluating the influence of the locomotor training on the elderly have got positive effects. This is why we can definitely recommend the locomotor training programme for futher work with the elderly, not only in this particular care home.en
dc.subject.translatedlocomotor trainingen
dc.subject.translatedhealth and quality of lifeen
dc.subject.translatedcare home for the elderlyen
dc.subject.translatedsenioren
dc.subject.translatedgarmin 35en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2020 - Andrea Narozna.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFView/Open
Narozna A. - OP.pdfPosudek oponenta práce153,92 kBAdobe PDFView/Open
Narozna.pdfPrůběh obhajoby práce43,31 kBAdobe PDFView/Open
Narozna A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce171,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.