Title: Kognitivní vlastnosti idiomatických spojení s zoonymickým komponentem v ruštině a jejich ekvivalenty v angličtině.
Other Titles: Cognitive peculiarities of the Russian and English phraseological units with zoonymic components
Authors: Vlčková, Marija
Advisor: Pešková, Michaela
Referee: Rykovská, Milena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4046
Keywords: kognitivní analýza frazeologických jednotek a ustálených spojení;zoomorfní komponenty;vývojová lingvistika;kognitivní analýza;kognitivní přístup;proces frazeologizace;vznik frazeologizmu;frazeologická jednotka;sémantické pole.
Keywords in different language: the cognitive analysis of the phraseological units;zoonymic components;developing linguistics;cognitive analysis;cognitive approaches;the process of phraseologization;phraseological units;semantic fields.
Abstract: Naše diplomová práce se zabývá kognitivní analýzou frazeologizmů se zoomorfními komponenty v ruštině a angličtině. Současný stav vývojové lingvistiky je charakterizován inovativními přístupy k analýze tradičních jazykovů konceptů a fenoménů ve světle kognitivních aspektů. Kognitivní analýza zahrnuje analýzu aspektů mluveného projevu, různé druhy vědomostních konceptů a koncepční konstrukce verbalizované ve frazeologizmech a ustálených výrazech ruského a anglického jazyka. Kognitivní přístup ve výuce frazeologii předpokládá především sémantickou analýzu lextem, které jsou komponenty frazeologických výrazů. Kognitivní analýza frazeologizmu nejenom odhaluje nominace fenoména, ale vyjadřuje informaci, formující význam frazeologizmu a ustálených spojení.
Abstract in different language: Our diploma research deals with the cognitive analysis of the phraseological units with the zoonymic components in English and Russian languages. Contemporary modern state of developing linguistics is characterized by many approaches of scientists to analyze in new ways traditional language concepts and the phenomena in the light of cognitive aspects. Cognitive analysis adds the analysis of speaking aspects, different kinds of knowledge of the concept and concept reconstructions verbalized by phraseological units, proverbs and sayings to language itself. Cognitive approach to studying phraseological units presupposes first of all semantic analysis of the lexemes which are the components of phraseological units. Cognitive analysis of phraseological units not only reveals the nomination of the phenomenon but expresses the information formed the meaning of phraseological units.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v Plzni final version.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Zhygulina posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce111,38 kBAdobe PDFView/Open
Zhygulina posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce143,21 kBAdobe PDFView/Open
Zhygulina prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce38,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.